چنین روزی در چندسال پیش
۱۸آذر۱۳۶۵
مثلث سیداحمدخمینی،هاشمی رفسنجانی،سید علی خامنه ای!
روزنامه کیهان۱۸آذر۱۳۶۵
گزارش امروزکیهان ازنیویورک پیرامون اظهارات شولتزومک فارلین درمقابل کمیته تحقیفاتی مجلس نمایندگان آمربکا:وزیر امورخارجه آمریکا(شولتز)و مشاورامنیتی ملی ریگان(مک فارلین)درکمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکاهرکدام جداگانه بااستیضاح نمایندگان مجلس درموردسیاست پنهانی ریگان پیرامون ایران پاسخ گفتند.
مک فارلین دراعترافات خودگفت: ماعلاوه براهمیت استراتژیک،به آینده ایران نیزعلاقه مندبودیم و کوشش های مابرای جبران فعالیت های منفی وسیاست های ۷سال گذشته وبرای عدم حمایت ازتروریسم بوده است.
پاورقی:
باآشکار شدن سفرمخفیانه مک فارلین به ایران،این رویدادبه به دلیل آزادی رسانه درآمریکابه سرعت به عنوان یک رسوایی، دولت ریگان راتاحداستیضاح مفتضح وبرخی راواداربه استعفا ومک فارلین راواداربه خودکشی (امانافرجام)کرد!امادرایران بدلیل فضای بسته مطبوعات،افشاء کنندگان دستگیروزندانی وبرخی ازآن ها(به بهانه های دیگروغیر قابل اثبات)اعدام شدند.ودرعوض، عاملین مذاکره مخفیانه با«مک فارلین»،(که علی هاشمی،برادر زاده هاشمی رفسنجانی یکی از آن هابود.وهاشمی رفسنجانی خوددرراس این ماجرا بود) توانستندباقلب وجعل حقیقت، موضوع رابه سودخودازآن بهره برداری سیاسی کنند.وسپس دریک جو سازی پوپولیتسی و عوامانه باموضع باصطلاح شدید ضدامپریالیستی وضد آمریکایی!! بجای آن که خودمجازات شوند،با حُکم ونامه گرفتن ازخمینی،افشا کنندگان رامجازات شدیدکردند.
اطلاع رسانی این ماجراتوسط امیدنجف آبادی(ازاعدام شدگان) به آیت الله منتظری،انتشاراعلامیه ای ازسوی جریان سیدمهدی هاشمی(یکی دیگرازاعدام شدگان)باعنوان:[چراملاقات های قائم مقام رهبری لغوشده است؟!]که به صراحت وآشکار نوشت:[«طبق اخباررسیده چه ازبعضی ازمسئولین وچه دریک سری مطبوعات اروپایی ملاقات دکترنجف آبادی(محمدعلی هادی نجف آبادی،نماینده تهران)با «رابرت مک فارلین»مشاور امنیتی«ریگان»درتهران…]و انتشارآن درمجله الشراع لبنان، افتضاح[ایران گیت]رابوجودآورد.
گفتنی است فروردین ۱۳۶۵ خمینی تایک قدمی مرگ رفت وبه حیات بازگشت وتاخرداد ۱۳۶۸ فقط سه سال دوام آوردونیروی محرکه قدرت درایران آنرابه خوبی می دانست.ملاقات کنندگان قرارومدارهایی با آمریکایی هاگذاشته بودند.ازجمله قربانی کردن سیدمهدی هاشمی به عنوان رهبرتروریست ها در باصطلاح مبارزه ایران علیه تروریسم؛که اعدام شد.ودرادامه آن،اعدام های فله ای سال۶۷ است که بامرگ خمینی مدت زمان زندانیان گروه های چپ و سازمان مجاهدین خلق به پایان می رسیدوآن هاواردجامعه سیاسی پس ازرهبری خمینی می شدندوجمع کردن آن هاسخت بود.لذایک جا آن هارابااعدام تسویه کردند!
ازهمه مهم تر،مساله کنار گذاشتن آیت الله منتظری ازقائم مقام رهبری بود.که به نظرمی آیداعلان قائم مقام رهبری توسط مجلس خبرگان(که محمل قانونی نداشت ولی انجام شدوقائم مقام معلوم شدکه چه کسی است)،یک سناریوی مهندسی شده باشدتا دراین فاصله زیرآبش زده شود که باعلم کردن سیدمهدی هاشمی موفق هم شدندو توانستندرهبری بعدازخمینی را هم دراختیارداشته باشند.همه این اقدامات توسط مثلث سیداحمد خمینی،سیدعلی خامنه ای و هاشمی رفسنجانی هدایت می شد!
هجده آذرنودوهشت
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)
t.me/shourimohammad

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com