چنین روزی در چند سال پیش
ایران گیت!
روزنامه کیهان۱۵آذر۱۳۶۵
توسط سخنگوی شورای عالی دفاع [هاشمی رفسنجانی]تکات تازه ای درباره جنگ،خریداسلحه و شکست آمربکادرمذاکره باایران اعلام شد.
نماینده امام درشورای عالی دفاع درپاسخ به این سوال خبرنگارکه پرسید:اخیرابعد ازشکست سیاسی آمریکادرجریان سفرمک فارلین به تهران وایجادشکاف در هیات حاکمه دررسانه های گروهی غرب برای انحراف افکار عمومی به این مساله پرداخته اند که پول پرداختی ایران برای سلاح هابه حساب ضدانقلابیون نیکاراگوئه واریزشده است،نظر شماراجع به این تبلیغات چیست؟ گفت:[آمریکائی هااینجادوسه مساله رادارندباهم مخلوط می کنندواین شانتاژتبلیغاتی است برای اینکه مساله اصلی راگم کنند.دوسه مساله وجوددارد. یکی مساله شکست آمریکاست. باافتضاحی که شروع کرده بودند تاباجمهوری اسلامی تماس بگیرندورابطه برقرارکنندکه این مساله راآقای ریگان،آقای شولتز وواینبرگروحتی مخالفین ریگان گفته اند…].
پاورقی:
ریگان درسخنانی پیرامون ماجرای سفرمک فارلین(مشاور امنیتی خود)به ایران گفته است: [بایدبگویم افرادی که باماتماس گرفتند،یعنی کسانی که ماباآن هامراوده داشتیم،هرگاه رازآن ها برملامی شدواگرآیت الله خمینی باخبرمی شد،زندگی آنان تاقبل ازفرودآمدن شب نیزبه طول نمی انجامید…این افرادعناصری بودند که مایل بودندحکومتی داشته باشندکه مابانوعی ازآن روزی روابط بسیارنزدیک داشتیم وبه همین دلیل بودکه مامراوده خود راباآنهاآغازکردیم].(نقل از:نشریه راه مجاهد،به مدیرمسئولی لطف الله میثمی،ش۶۱منتشره درسال ۱۳۶۹).
محسن رضایی به علی هاشمی رفسنجانی(برادرزاده هاشمی رفسنجانی وازملاقات ومذاکره کنندگان باآمریکایی هادرلندن) وقتی که ماجرای آمدن مخفیانه ومذاکره مخفیانه(والبته معامله مخفیانه)بامک فارلین آشکارمی شود،توصیه می کند:[بهتراست اودرتهران نماندوهمانندگذشته به جبهه برود].ووقتی آب هااز آسیاب می افتد،کتاب«ماجرای مک فارلین»(نوشته:محسن هاشمی وحبیب الله حمیدی»بازبه نقل ازایشان می نویسد:[پس از دخالت امام خمینی وبازداشتن منتقدان ازایراداتهام به اشخاص درگیردرامرخریدسلاح،محسن رضایی به علی هاشمی می گوید:اگرمی خواهی می توانی به تهران بازگردی مساله دیگر پایان یافته است].
درماجرای خریداسلحه که برخی ازآن هامحصول وتولیداختصاصی اسرائیل بود،دولت آمربکاسود ناشی ازفروش آن هارابه ضد انقلابیون نیکاراگوئه دادتادولت انقلابی راسرنگون کنند.
کل ماجرای«مک فارلین» به [ایران گیت]مشهوراست!
پانزدهم آذرنودوهشت
محمد شوری(نوسیسنده و روزنامه نگار)
t.me/shourimohammad

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com