۵ دسامبر: اعتصاب عمومی در فرانسه

“مبارزه زیر یک بلوک انترناسیونال”
این یک گام تاریخی ست!

جلیقه زردها:
از خیزش بین المللی پشتیبانی کنید.
بیایید در صف مقدم تظاهرات (منظور اعتصاب عمومی ۵ دسامبر در فرانسە است) مبارزەمان را زیر یک “بلوک انترناسیونال” متحد کردە و بە پیش ببریم.

بە همەی دانشجوها، تبعیدی‌ها، طبقە کارگر، بازنشستەها، بیکاران، افراد و گروه‌هایی کە از آنتی-فاشیسم، فمنیسم، اکولوژی، حقوق ال.جی.بی.تی.کیو.ای.آ، دمکراسی مستقیم، خودمدیریتی و حق تعیین سرنوشت خلق‌ها طرفداری ذهنی و عینی می‌کنند :

روز ۵دسامبر ٢٠١٩ کە نخستین روز اعتصاب عمومی در فرانسە خواهد بود، ما شما را فرا می‌خوانیم کە در تظاهرات جلیقە زردها، دانشجوها، اکولوژیست‌ها و همەی آنهایی کە اعلام کردەاند در حمایت از این اعتصاب سراسری در تظاهرات شرکت می‌کنند، بە “بلوک انترناسیونال” بپیوندید.

از دید ما این سیاست مستمری (سیاست‌های مربوط بە حقوق بازنشستەها) دال و نشانەای است از سیستم جهانی کە همەجا در پی نابودی مردم است.

با گرد آمدن بە دور پارچەنوشتەی ’’از خیزش بین المللی پشتیبانی کنید’’، بیائید با هم شعارهای مرتبط با مبارزات محلی خودمان را سر بدهیم. شانە بە شانەی هم قرار بگیریم تا مبارزات متفاوت‌مان در کنار هم منعکس شوند. بدون آنکە ویژگی‌های منحصر بە فردشان را انکار کنیم، ما باور داریم کە آنها مقاومت مشترکی را رقم خواهند زد.

از لبنان بە شیلی، از هنگ کنگ بە عراق، از کردستان بە هایتی، از الجزایر بە ایران، از یونان بە بولیوی، مردم بەصورت دستەجمعی علیە نئولیبرالیزم و اقتدارگرایی بە پا خواستەاند. برای ما، خیزش‌های اخیر بەصورت رخدادهایی مجزا قابل فهم نیستند. همە آنها نشانەهایی هستند بر اثبات وجود یک نبرد مشترک کە ما باید آن را ادامە بدهیم.

همچنان کە سرمایەداری مرزها را در می‌نوردد، بگذارید ما هم خیزش‌هایمان را از مرزهامان فراتر ببریم و روز ۵ دسامبر در یک صف واحد بە هم بپیوندیم. همچنان کە سرکوب در دنیا مضاعف می‌شود، بیایید همبستگی‌مان را تقویت کنیم و با هم در پشتیبانی از خیزش انترناسیونال بە پیش قدم برداریم.

همبستگی بین‌المللی تنها راه نجات ماست!
آن‌ها عبور نخواهند کرد!

زمان و محل قرار برای پیوستن بە بلوک انترناسیونال : سەشنبە، ۵ دسامبر، میدان فرانتز لیسزت، پاریس، ساعت ١٣ :٣٠.

#زندگی_مقاومت_است

 

 

اشراق ها: اوراق مصور آرتور رمبو با ترجمه ی بیژن الهی

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com