ایران وایر به فارسی نویسی توجه ویژه دارد چنانکه درسنامه ای هم در این زمینه منتشر کرده ایم. وبلاگ تازه ما با عنوان فارسی ورزی قرار است محل بحث و گفتگو و نقد در باره فارسی نویسی باشد. این وبلاگ را چند نفری از دوستان و همکاران ایران وایر خواهند نوشت اما در عمل به روی هر کسی که دغدغه فارسی نویسی دارد باز است. اگر وضع فارسی رسانه های داخلی یا رسانه های خارج از ایران را دنبال می کنید، اگر به سیاست های زبانی فارسی در فرهنگستان و دیگر نهادهای داخل یا سازمانهای رسانه ای بیرون از ایران نقد دارید، اگر فارسی وبلاگستان برایتان موضوع مطالعه است، اگر در دیدگاه متفکران ایرانی مباحثی هست که از نظر زبانی مساله ساز می بینید، اگر ترجمه های معیوب را باعث کج و معوج شدن دید خوانندگان و جوانان از جهان امروز و عالم اندیشه می بینید، و خلاصه اگر از هر نکته ای که به زبان بر می گردد نگرانی دارید و جایی برای طرح آن می جویید وبلاگ فارسی ورزی را وبلاگ خودتان بدانید. چراغ اول را «فروغ روشن زاد» از همکاران ما در ایران روشن کرده است. شما می توانید چراغ بعدی و بعدتر را روشن کنید. فروغ نام مستعار این ویراستار باتجربه و از وبلاگ نویسان خوب ایران است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)