چنین روزی در چند سال پیش
12آذر1358
قانون اساسی در زندان ولایت فقیه!
روزنامه جمهوری اسلامی12آذر 1358
اولین روزرفراندوم قانون اساسی با استقبال میلیونی مردم مسلمان و متعهدکشورمان روبروگردید.امت بپاخاسته امروز ودیروزبه پیروی ازرهبری خویش امام خمینی،به پای صتدوق های رای رفتند تامصوبات و سرنوشت قانون اساسی نمایندگان خود را درمجلس خبرگان تعیین کنند.
پاورقی:
اگرفرضاقانون اساسی اول را قابل قبول بدانیم،باتعمیم آن در سال1368،بیش از30سال است که قانون اساسی درزندان ولایت فقیه درحبس است!
حکایت وجوداصل ولایت فقیه در قانون اساسی،حکایت یک قطره زهریاخون دریک لیوان آب زلال و خوردنی است که دیگرنمی شود آنرا نوشید!
طبق اصل177که به قانون اساسی دوم اضافه شد،حتی تغییر و تعمیر یا تعمیم قانون اساسی هم تقریبا غیرممکن شد و فقط با تائید ولایت مطلقه فقیه ممکن است!
اولین گام برای اصلاحات ساختاری و بدون انقلاب و خشونت،هدایت مردم به درخواست برای تغییرقانون اساسی باید باشد.
تنهایک قاون اساسی بدون اصل ولایت فقیه راه رابرای اصلاحات باز می کند و بدون انجام آن اصلاحات کور و هرنوع فعالیتی از ناحیه احزاب باصطلاح اصلاح طلب صرفا فریب و غش در معامله است!
دوازدهم آذرنودوهشت
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)
t.me/shourimohammad

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)