چنین روزی در چند سال پیش
۲۶آبان۱۳۶۳
حمیدنوری؛(دادیاراعدام شدگان سال۶۷)که قربانی تله شد!
روزنامه جمهوری اسلامی۲۶آبان ۱۳۶۳
آیت الله منتظری دردیداربا مسئولین حفاظتی واداری زندان هاودادیارها:
[…اگرکسی علاوه برحکم دادگاه عملی انجام دادبایدشرعاقصاص شود…براساس گفته قرآن که می فرماید:من احیاهانفس فکانما احیاناالناس جمیعابه منزله تمام مردم خواهدبودوهمینطورمتقابلا اگرخدای ناکرده براساس برخوردناصحیح آنان،افرادی که ممکن است جذب اسلام وانقلاب شوند،برای همیشه به انقلاب و روحانیون ورهبری بدبین شوند این کاردرحقیقت به منزله قتل نفس است.
پاورقی:
اخیراباتلاش های ایرج مصداقی (فعال سیاسی درسوئد)حمید نوری(بانام مستعار حمیدعباسی که یکی ازنام های مستعار اوست)ازدادیاران دهه۶۰،که درواقعه اعدام های سال۶۷نقش فعال وویژه ای داشته،توسط پلیس بازداشت ودرمرحله ابتدایی دردادگاهی درسوئدبه ایشان تفهیم اتهام وسپس به مدت یک ماه بازداشت وی تمدیدمی شود.
مطمئن هستم همانطورکه در واقعه اعدام های سال۶۷،که در همان ایام،آیت الله منتظری با مخاطب قراردادن هیات مرگ (نیری،پورمحمدی،ورئیسی)[که فایل صوتی آن توسط فرزند وی احمدمنتظری دراینترنت منتشرشد وهم چنین درکتاب خاطرات وی نیزمکتوب آمده است]این اعدام هاراجنایت نامیدوبه صراحت می گوید که تاریخ ازآن هابه عنوان جنایتکاریادخواهدکرد،دراین جلسه وجلسات مشابه (که نمی دانم که ایشان(حمیدنوری) درجلسه فوق حضورداشته یانه؟امابر اساس خصایص وویژگی های آیت الله منتظری اطمینان دارم ایشان حرف های مگوی بسیاری ر اعنوان کرده است.که امیدوایم چنین فایل های صوتی برای آگاهی و شفافیت وآینده بازهم منتشرشودتادرمسیر،راه رفته شده باسنگ اندازی وموانع ابن الوقت های مذبذب تازه به دوران رسیده به بیراهه نرودواستحاله نشود!
پس ازانقلاب-که پسوند اسلامی دارد-تعدادزندان وزندانی -برخلاف آنچه تصورمی رفت-زیادترشد.وهمین روندبه ایجاد توالی واستمرارفسادوحتایت در زندان هاتوسط زندانبان،بازجویان ودادیاران،دادستان هاوقضات،(که کمترتعویض می شوندویاعلنی و غیرعلنی به خاطراتهامات شان موردبازخواست قرارمی گیرند) منجرشده است،لذا نبایدانتظار داشت قاتل وکیل مدافع مقتول باشد!
همانطورکه آیت الله منتظری دراین جلسه به آیه ای ازقرآن اشاره دارد،اگر فقط یک خون بی گناه(تاکیدمی شودفقط یک خون بی گناه)ویابی گناهی زندانی شود،که سبب هتک حیثیت وی شودویاآبرو وهستی اش ازبین برودوبه خطربیفتدوهرجنایت نهان وآشکاری(درزندان های نظام ولایت فقیه)رخ دهد،ازجمله جنایاتی که بواسطه شنودانجام شده ومی به منزله قتل نفس و نابودی یک جامعه است و حتماعواقب آن دامنگیرنظام وعاملین آن خواهدشد.
وامیدداریم حمید نوری در دادگاهی که برپا می شودناگفتنی هایی ازآن دوران سیاه برای ثبت درتاریخ بیان کند!
بیست وششم آبان نودوهشت
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)
t.me/shourimohammad

یادآوری کنم که به علت قطع بودن اینترنت یادداشت فوق را دراین تاریخ توانستم منتشر کنم

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com