نامردمِ دژخيم و تبهكار شماييد
بى شائبه سركردهء اشرار شماييد
شرّ از قِبَلِ نُطفهء ناپاكِ شما زاد
بدهيبت و بد باطن و بدكار شماييد
جرثومهء پَستى ز شما رُسته بر اين بوم
كژباور و كژ دست و كژانگار شماييد
ظُلمت ز شما ريشه دوانده ست بر اين خاك
چون شب پَره مجذوبِ شبِ تار شماييد
گر مِهرِ فروزنده بر اين بام بر آيد
در دامِ خودافكنده،گرفتار شماييد
منبر زشما دار جوانان وطن شد
زودا كه ازين دار،نگونسار شماييد!

م.سحر
پاریس ۱۷.۱۱.۲۰۱۹

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)