ج.ا.” خواسته است نشان دهد که توان به کار بردن مشت آهنین درمقابل اعتراض های مردمی در هر سطح و دامنه ای را دارد و به نوعی خواهان اعمال اراده سیاه و آهنین بر کشور بعد از سرکوب احتمالی اعتراضات است ، در این گزینه اعمال قدرت در مقابل ” آمریکا ” و عربستان سعودی ” و ” اسراییل ” نیز در نظر گرفته شده و می خواهد به آن کشور ها نیز این پیام را بدهد که هر گونه اعمال نفوذ آنان برای کشاندن آشوب به داخل ایران با شکست روبرو خواهد شد
ادامه

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)