شماره ۱۱۰ مجله حقوق ما با موضوع محرومیت از تحصیل به خاطر عقیده، منتشر شد.


در این شماره با آرای حسین حق‌مه، وکیل دادگستری؛ سیمین فهندژ، نماینده بهاییان در سازمان ملل متحد؛ شیرین عبادی، حقوق‌دان؛ مهرانگیز کار، حقوق‌دان و محمد میرزاهدی، حقوق‌دان، در مورد محرومیت از حق تحصیل به خاطر عقیده، آشنا خواهید شد. 

سردبیر: مریم غفوری

تحریریه: احسان حسین‌زاده (مشاور حقوقی مجله)، شهرزاد کریمی، علی‌اصغر فریدی و نیلوفر جعفری 

لینک دانلود مجله

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)