چنین روزی درچندسال پیش
۲۱آبان۱۳۶۶
آیت الله منتظری ودکترعلی شریعتی
روزنامه کیهان۲۱آبان۱۳۶۶
آیت الله منتظری درنشست دوروزه مسئولان دفاترنمایندگی قائم مقام رهبری دردانشگاه ها:
«من ازباب مثال اینجانوشتم،مثلا فرض بگیریدکه بسیاری از دانشجویان بافکروافکارمرحوم دکترشریعتی آشناهستند.اینها درذهنشان هست،درمغزشان هست،مابه صرف اینکه بگوئیم «نه،نه،اسم دکترشریعتی را نیاورید»،«نمی دانم چطور…» این قانع نمی شود،این قولش این است که می گویداینجاجو دانشگاه اختناق است،من نمی خواهم تقدیس بکنم وبگویم دکتر شریعتی همه حرف هایی که زده درست است،امادراین جهت دکتر شریعتی بسیاری ازبچه هاراکه داشتنددروادی کمونیسم می افتادندنجات داد.این رانمی شود منکرشد.بالاخره یک آدم مسلمان بوده است،ازاسلام وازپیغمبرو ازقرآن دفاع کرده اشتباهات هم داشته است.اگرچنانچه مامی خواهیم باافکارغلط دکترشریعتی مبارزه کنیم بایستی که یک افکار بالاترکه واقعاازنظرمنطق فوق افکاراوباشدارائه بدهیم.به خود آقایان نمی خواهم بگویم اماآقایان بسایک اساتیدی راانتخاب کرده اندکه واقعا خودش شایدحرف های دکترشریعتی راهم بلد نیست اماهمینطورفقط بلداست شعاربدهدعلیه او.آنوقت دانشجو چه جورمی شود؟دریک محیطی قرارمی گیردکه که می گویدنه؛ پس معلوم می شودحق بادکتر شریعتی است.واینهااصلابلد نیستند…».
پاورقی:
باافکارعلی شریعتی چه موافق باشیم وچه مخالف،ولی بی تردید هم مخالفان وهم موافقان ایشان، نقش پررنگ وی رادرانقلاب۵۷ تائیدمی کنند.هرچندخمینی و روحانیت توانست رهبری وهدایت انقلاب رابدست آوردوباتاسیس جمهوری اسلامی(که درروند زمان به سلطنت فقیه تبدیل شد)، آنراجایگزین سلطنت پهلوی کند، ولی می توان گفت اکثرروحانیون وبخصوص مراجع تقلیدیاعقایدو افکاردکترعلی شریعتی موافق نبودندوگاهی هم درطردوی سخنانی گفته ومطالبی هم نوشته اند.حتی خمینی وقتی در جریان فوت علی شریعتی باانبوه تلگرام وپیام هاروبرومی شود، ناچاردرپاسخ به آن هاودرتلگرامی کوتاه به دکترابراهیم یزدی،و بدون حاشیه،می نویسد:
بدلیل عدم توان پاسخگویی به یکایک آنان،درفقدعلی شریعتی
مراتب تشکررابه ارسال کنندگان برسانید!اماآیت الله منتظری که همان زمان،ازلحاظ حوزی جزو مراجع ومدرسین عالی رتبه حوزه علمیه قم محسوب می شد،سال هاپیش ازانقلاب ازطرف خود کتاب«اسلام شناسی»-که از جمله کتب مورداعتراض روحانیت است-رابه یکی ازکتابخانه های نجف آبادهدیه می کند(عکس پیوست).وهمین نوع نگاه وی به جامعه ایرانی وپیرامون خود، تفاوت وی وخمینی رانشان داده، وتاثیرش رانیزپس ازانقلاب می گذارد.تاجایی که سرانجام از سوی نظام ولایت فقیه به حصر می رودوسال های پس ازانقلاب رابه نوعی درزندان روحانیون حاکم،زندانی پس ازانقلاب هم می شود!
بیست ویک آبان نودوهشت
محمد شوری(نویسنده وروزنامه نگار)
t.me/shourimohammad

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com