چندسال پیش
13آبان1360
444روز؛40سال کش پیداکرد!
روزنامه کیهان،13آبان1360
محسن میردامادی:
«من به شدت تردیددارم که اگر اشفال لانه جاسوسی انجام نمی شد،اصلاانقلاب مامی توانست موفقیت آمیزتداوم پیداکند»!
پاورقی:
محسن میردامادی نجف آبادی ازاعضای اصلی وفعال دانشجویان مسلمان پیروخط امام،ومسئول واحدبین الملل سپاه که باانحلال واحدنهضت های آزادیبخش سپاه به مسئولیت سیدمهدی هاشمی قهدریجانی،جانشبن وی شد،وبعد بابورسیه،درانگلستان تحصیلاتش راتامقطع دکتراتکمیل کرد،و نماینده دوره ششم مجلس و رئیس کمیسیون امنیت ملی آن شدوایضاعضوشورای سردبیری روزنامه سلام که باخانواده موسوی خوئینی(مدیرمسئول) نیزنسبت فامیلی پیداکرده است، نمی دانم تاالان به همین سخنان خوداعتفادداردیانه؟اماگذرزمان ثابت کردریشه تحربم های فعلی همان تصرف واشغال سفارت آمریکادرتهران وکش دادن آن تا444روزاست.
اقدامی که آغازتسویه حساب های سیاسی شد.اقدامی که در این 40سال،خیلی هاازآن اعلان برائت کرده وآن راعملی زیانباردانستند؛ازجمله آیت الله متتظری درانتقادازخودبه آن اعتراف می کند!
بدلیل فضای انقلابی آن زمان،
بصورت سمبلیک فقط برای چندساعت تصرف سفارت آمریکادرتهران قابل توجیه بود،نه444روز.دلیل اصلی وضعیت فعلی وبه انحراف رفتن انقلاب واستحاله شدن آن،کش پیداکردن تا444روزومهرتائید زدن به آن توسط فاعلین است.
سیزده آبان نودوهشت
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)
t.me/shourimohammad

محمد شوری,تریبون زمانه,محسن میردامادی,دانشجویان مسلمان پیروخط امام,سفارت آمریکادرتهران,لانه جاسوسی,13آبان,آیت الله منتظری,تحربم,انقلاب57,محکمه(assize),چنین روزی درچندسال پیش

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)