چنین روی در چندسال پیش
۱۰آبان۱۳۶۵
آن بیچاره مفلوک؛تیری که به سنگ خورد!
روزنامه جمهوری اسلامی،۱۰ آبان۱۳۶۵
بخشی ازسختان سیدعلی خامنه ای درنمازجمعه:
[نسبت به امام عزیزوبزرگوارما کاری نمی توانندبکنندومایوسند وهمه دنیااین رامی دانندکه ملت ماعاشفانه نسبت به امام عزیز ارادت دارد.لذاازاینکه بتوانندبه ساخت قدس امام عزیزنزدیک شونددرشایعات واخیاروغیره از این بکلی مایوسندوخودشان را خسنه نمی کنندوزحمت اینکاررا نمی دهندپس به مقام معظم رهبری آینده وقائم مقام رهبری حضرت آیت الله العظمی منتظری وچهره محبوب وعزیزوصمیمی این انقلاب وبرجسته ترین شخصیت این انقلاب بعدازامام امت است پرداختند.فکرکردند شایدبتوانندبه مقام وحیثیت والای ایشان درچشم مردم لطمه بزنند.بیشترشایعاتی که امروزدر دنیاست ناظربه این قضیه است حالاچراباآیت الله العظمی منتظری؟این هامگرچه دشمنی دارند؟…می خواهنداین چهره شریف واین چهره منوروآبرومند رااحیانامخدوش کنندکه البته من می دانم ویطورقاطع عرض می کنم که این تیرهم به سنگ خورده وبه سنگ خواهدخورد.. ]
پاورقی:
آیت الله منتظری درتایخ۲۳آبان ۱۳۷۶مطابق با۱۳رجب سخنرانی مبسوطی ایرادکردند. «این سخنان سرآغازدیگری از نمایان شدن چهره اقتدارگرایانی شدکه حاضربونددرپاسداشت قدرت وحفظ آن ازهیچ کوششی فرونگذارند.تاریخ هرآنچه راکه در سینه نهاده است برملاخواهد کرد.(ازکتاب بهای آزادگی).
بخشی ازسخنان آیت الله منتطری چنین است:
[ مقام رهبری هم می بایستی رهبریش را می کردمعنای رهبری این است که نظارت کند که درکشورکارهای خلاف شرع نشود.نه اینکه یک تشکیلات و گاردسلطنتی درست کنداز پادشاهان دنیازیادتر،کسی هم دسترسی نداشته باشدودر وزارتخانه هادخالت بکنند،ذر استانداردخالت بکننددرهمه جا دخالت کننددولت جدا،مجمع تشخیص مصلحت جدا،دقترمقام رهبری هم جدا.هرکدام بخواهندا عمال قدرت بکنند.اینجور کشور اذاره نمی شود.وحکومت مطلقه که تکلیف کشوررادوسه نفر معین کنندومردم هیچکاره باشند. این دردنیای امروز مواجه باشکست می شوند…حالاصرف نظرازمساله رهبری مرجعیت را چرادیگر؟؟!شماکه درشان وحد مرجعیت نیستید!…]
روزنامه هاواشخاص(به اشاره) شروع کردندبه بمبارانی ازناسزا وهجو به ساحت ایشان.مجموعه دشنام گویی هادرکتاب فوق آمده است.خامنه ای خودش در سخنانی،درهمان نمازجمعه گفت:
[من ازحق شخصی خودم می گذرم،ولی ازحق مردم اغماض نخواهم کرد.استکباربایک رهبر مقتدردرنظام اسلامی دشمن است.ایادی استکبارحهانی براحتی می توانندده واسطه را پیداکرده وخودشان رادرحوزه قم به بیچاره ای برسانند.آن هاخبر غلط وحرف دروغی رابه فلان آدم بیچاره و مفلوکی بدهند،اوخیال کندکه اوضاع واحوال به صورتی است که بایدحالاحرفی زده و خودش راوزن وبچه خودرادربلا اندازد.(روززنامهکیهان،۶آذر۱۳۷۶).]
به اشاره آقای خامنه ای«رجّاله ها»به بیت ایشان وحسینیه شهدا یورش برده وهرچه که بودازبین بردندو…وایشان به حصروزندان خانگی رفتند.
اماتیرهابه سنگ خورد.ایشان محبوب قلوب همه آزادگان دنیا است؛ازاوبه نیکی درتاریخ یادمی شود.
ده آبان نودوهشت
محمد شوری(نویسنده وروزنامه نگار)
t.me/shourimohammad

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com