چنین روزی در چندسال پیش
۴آبان۱۳۶۵
روسفیدی ساواک درجمهوری مومنین!
روزنامه جمهوری اسلامی۴آبان۱۳۶۵
رهنمودهای آیت الله العظمی منتظری به اعضای هیات عفوامام امت…:افرادی که آزادی آنان ضرری برای انقلاب ونظام نداردمشمول عفومعظم له قرار بگیرند. درهمین رابطه ایشان یادآورشدندارگان های مربوطه واطلاعات که بایددر مورد افرادمستحق عفونظربدهندکه کاربا سرعت وبدون اتلاف وقت انجام شود.
پاورقی:
درحالی هیات عفودراین تاریخ به دیدار آیت الله منتظری می رودکه حدوددوهفته قبل،به بهانه رسیدگی دوباره به پرونده «شمس آبادی»سیدمهدی هاشمی احضارشده است.
کتاب«واقعیت هاوقضاوت ها»در۲۹۳ خودمی نویسد:
«پس از نامه های مبادله میان امام خمینی وآیت الله منتظری۱۲و۱۷مهر ۶۵)سرانجام سیدمهدی هاشمی درتاریخ ۲۰مهر۱۳۶۵احضاروباداشت می شود».
دادستان کل وقت ورئیس دیوانعالی کشور(آقایان موسوی خوئینی و موسوی اردبیلی)می خواستندپرونده ایشان دردادگاه عمومی رسیدگی شود، ولی بادخالت وزیر وقت اطلاعات(محمدی ری شهری)پرونده امنیتی شدوبا فشارو جلب نظرخمینی،دراختیاروزارت اطلاعات قرارگرفت.
سیدمهدی هاشمی پس ازمعرفی خود دیگربه منزل بازنگشت وبه جرم افساد فی الارض درتاریخ۶مهر۱۳۶۶،اعدام شد.
درهمان تاریخی که آیت الله منتظری دردیدارباهیات عفو سخن می گفت،چند روزبعدش،بابیانیه خمینی(درتاریخ۵آبان) مبنی دستگیری افرادمرتب با«سید مهدی هاشمی»تعدادزیادی درتهران، اصفهان وقم(چه درمنزل وچه درخیابان) بازداشت وزندانی شدند.وتحت بازجویی وآزارواذیت درزندان قرارگرفتند.
آیت الله منتظری درتاریخ۷آبان۱۳۶۵ درنامه ای به ری شهری می نویسد: «اولادستورحضرت امام به رسیدگی به کارهای آقای سیدمهدی هاشمی نیازبه بازداشت وسیع وزننده وتند-که خاطره بد ساواک رادراذهان تجدیدمی کرد- تداشت…».
نقشه هابرای پس ازفوت خمینی(که پیش بینی می شد)برای حذف آیت الله منتظری،با زندانی کردن سیدمهدی هاشمی اجرایی شد…
واقعیت های زندان آن نیست که دستگاه قضائی و اطلاعات دررسانه های خود بیان می کنند.تاریخ۴۰ساله حکومت ولایت فقیه نشان داده که نظام برای حفظ خودحاضراست ازهروسیله ای استفاده کندوایضاهرجنایتی را انجام دهد…
بدرفتاری بازندانیان وسپس عفو،ازآنان آدم هایی سرسخت وتندروترساخت.می توان به ضرس قاطع گفت اکثرزندانیان در نظام ولایت فقیه(آنها که عادی وغیر سیاسی بودند)،تخم مرغ دزد رفتند،شتر دزدبیرون آمدند.زندانیان سیاسی که دیگرجای خوددارد…ومابه تجربه رو سفیدی ساواک رادرجمهوری مومنین نظاره گرهستیم!
چهارم آبان نودوهشت
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com