چنین روزی در چندسال پیش
4آبان1365
روسفیدی ساواک درجمهوری مومنین!
روزنامه جمهوری اسلامی4آبان1365
رهنمودهای آیت الله العظمی منتظری به اعضای هیات عفوامام امت…:افرادی که آزادی آنان ضرری برای انقلاب ونظام نداردمشمول عفومعظم له قرار بگیرند. درهمین رابطه ایشان یادآورشدندارگان های مربوطه واطلاعات که بایددر مورد افرادمستحق عفونظربدهندکه کاربا سرعت وبدون اتلاف وقت انجام شود.
پاورقی:
درحالی هیات عفودراین تاریخ به دیدار آیت الله منتظری می رودکه حدوددوهفته قبل،به بهانه رسیدگی دوباره به پرونده «شمس آبادی»سیدمهدی هاشمی احضارشده است.
کتاب«واقعیت هاوقضاوت ها»در293 خودمی نویسد:
«پس از نامه های مبادله میان امام خمینی وآیت الله منتظری12و17مهر 65)سرانجام سیدمهدی هاشمی درتاریخ 20مهر1365احضاروباداشت می شود».
دادستان کل وقت ورئیس دیوانعالی کشور(آقایان موسوی خوئینی و موسوی اردبیلی)می خواستندپرونده ایشان دردادگاه عمومی رسیدگی شود، ولی بادخالت وزیر وقت اطلاعات(محمدی ری شهری)پرونده امنیتی شدوبا فشارو جلب نظرخمینی،دراختیاروزارت اطلاعات قرارگرفت.
سیدمهدی هاشمی پس ازمعرفی خود دیگربه منزل بازنگشت وبه جرم افساد فی الارض درتاریخ6مهر1366،اعدام شد.
درهمان تاریخی که آیت الله منتظری دردیدارباهیات عفو سخن می گفت،چند روزبعدش،بابیانیه خمینی(درتاریخ5آبان) مبنی دستگیری افرادمرتب با«سید مهدی هاشمی»تعدادزیادی درتهران، اصفهان وقم(چه درمنزل وچه درخیابان) بازداشت وزندانی شدند.وتحت بازجویی وآزارواذیت درزندان قرارگرفتند.
آیت الله منتظری درتاریخ7آبان1365 درنامه ای به ری شهری می نویسد: «اولادستورحضرت امام به رسیدگی به کارهای آقای سیدمهدی هاشمی نیازبه بازداشت وسیع وزننده وتند-که خاطره بد ساواک رادراذهان تجدیدمی کرد- تداشت…».
نقشه هابرای پس ازفوت خمینی(که پیش بینی می شد)برای حذف آیت الله منتظری،با زندانی کردن سیدمهدی هاشمی اجرایی شد…
واقعیت های زندان آن نیست که دستگاه قضائی و اطلاعات دررسانه های خود بیان می کنند.تاریخ40ساله حکومت ولایت فقیه نشان داده که نظام برای حفظ خودحاضراست ازهروسیله ای استفاده کندوایضاهرجنایتی را انجام دهد…
بدرفتاری بازندانیان وسپس عفو،ازآنان آدم هایی سرسخت وتندروترساخت.می توان به ضرس قاطع گفت اکثرزندانیان در نظام ولایت فقیه(آنها که عادی وغیر سیاسی بودند)،تخم مرغ دزد رفتند،شتر دزدبیرون آمدند.زندانیان سیاسی که دیگرجای خوددارد…ومابه تجربه رو سفیدی ساواک رادرجمهوری مومنین نظاره گرهستیم!
چهارم آبان نودوهشت
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)