الفیه و شلفیه
ابوبکر ازرقی
دوره سلجوقی

این کتاب به سبک کاماسوترا آموزش روابط جنسی دگرجنس گرایانه است. تعداد ۳۴ تصویر رنگی در قالب مینیاتورهای هندی در این کتاب وجود دارد که پوزینشن های کنش جنسی را نمایش می دهد. هرچند محتوای اثر به واسطه فرهنگ اسلامی و ایرانی صبقه یافته است، اما تأثیر اثار آموزش جنسی هندی در آن مشاهده می شود.
کاربرد اصطلاح پورنوگرافی برای چنین اثاری دقیق نیست. پورن مفهومی مدرن است که سبک، ارزش گذاری و جهان بینی متفاوتی در مورد کنش جنسی را نمایندگی می کند و به عنوان صعنت شناخته می شود. اما جنسی نگاری در الفیه و شلفیه کمتر بر حسب یک «بازار جنسی» ترتیب یافته است.
این کتاب از جهت روشن سازی فرهنگ جنسی کلاسیک فارسی بسیار اهمیت دارد. تلقی از جذابیت جنسی زن، نقش مرد و خصایل او، آنچه به یک زن اعتبار جنسی می بخشد، می تواند مواد لازم برای تحلیلی مستند از فرهنگ جنسی کلاسیک ایرانی را به دست دهد.
جالب اینجاست که الفیه و شلفیه در زبان فارسی کاربردی معادل با آنچه امروزه «هرزه نوسی» و «هرزه نگاری» است، به کار می رود و گاه مادل فارسی pornography را الفیه و شلفیه می گذارند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)