روح الله زم(پادوی دولت سایه)؛قربانی شدبرای پاسداران گمنام
ازجمله ماموریت های وی ایجادآنارشیسم خبری دراخبار اپوزیسیون،نفوذدر اپوزیسیون،بی اعتبارومفتضح کردن اپوزیسیون با آمدنیوزبودکه اخبارش توسط دولت سایه تغذیه می شد.
تاریخ مصرف این پادوتمام شدودریک سناریوی ساختگی بازداشت و به ایران آورده شد تااقتداروابهت وقدرت [اینبار] ” پاسداران گمنام” به رخ کشیده شود و بگوینداگر سپاه نبودکشورهم نبود!
یادمان نرود فیلم بازجویی همسر سعید امامی،که سربازان_گمنام چه بلایی سر دیگرسربازان گمنام امام زمان آوردندو آنهاراقربانی کردندتافقط حرف وتحلیل آقا خامنه ای درست ازآب در آید! روح الله زم هیچگاه درقد و قواره یک نیروی اپوزیسیون نبود.اویک شبه مثل بادکنک بادشدو سپس خالی.
هیچکس ازخودسوال نمی کندفردی بااین سن وسال که باصطلاح دررویدادسال۸۸ دستگیرو زندانی می شود،یکهوچگونه سرازپاریس درمی آوردوباآمدنیوزوبا اخبارباصطلاح [وارداتی]خاص،ازخودش فردخاص می سازد،مگربه همین سادگی ست؟که درعرض اندک زمانی به عنوان غول اپوزیسیون چهره جهانی شودواکنون بانمایش اقتدارنظام بازداشت وفوراهم بیایدجلوی دوربین صداوسیمای ولایت فقیه ازنظام پوزش بخواهدوعذرخواهی کند!!
بیست وچهارمهرنودوهشت
محمد شوری (نویسنده و روزنامه نگار)
t.me/shourimohammad

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)