حال که سازمان مردم‌نهادتان را ثبت کردید نوبت آن است تا کمی به برنامه‌ریزی برای پیش‌برد امور فکر کنید. مجموعه نکته‌ها و دست‌افزارهای نبض‌ایران در رابطه با برنامه‌ریزی سازمانی ممکن است به کارتان بیاید. این مجموعه را از طریق پیوند زیر دنبال کنید:

نکته‌‌ها و دست‌افزارهایی در رابطه با برنامه‌ریزی سازمانی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)