از آغازین جستجوهایِ انسان  روی زمین ، افزون بر آنهمه اشتباه،  نادانی و دانایی، وَهم  و  واقعیّت و حقیقت و دروغ، همیشه  تا امروز، همراهِ او در این پویِش بوده اند.  و در میانِ همه ی جاندارانِ زمین، فقط انسان  بوده است که به یاریِ مغز، اندام هایِ مناسبِ  ساختن، پیمودن و حرکتی که او را تا این زمانه رسانده است، توانسته با میزانی از آگاهی نسبت به  خود و محیطِ زندگی اش، فضایِ سکونتش را برایِ زندگی، آسایش و بقاء و البتّه برایِ ساختنِ ابزارهایِ هرچه بیشتر  برایِ جستجو و دانستن، دگرگون کند. و اراده ی زمان بر این بوده است که انسان از میانِ جنگ و آرامش و شادمانی، درد، بیماری، مرگ و هر هیجان و انگیزه و مِیل و هر تجربه ای، در مسیرِ آگاهی  تا امروزه در سده ی بیست و یکم میلادی  پیش بیاید  تا  شاید، معنایی  برایِ وجودِ خود، دریافت  کند.

وَ  نیز از همان زمانی که شناختِ انسان  از خودش، درونش، بیرونش و دنیایَش آغاز شد ، یعنی با نخستین پندارهایی که حقیقت می نمودند، توهّم و جادو، خیال، رویا، تصوّر تا دین و پندارهایی دیگر، در هر خطایی، در راهِ کشف هایِ  او، نیروی شکست، نیروی مرگ، نیرویی برایِ زمین خوردنِ او هم، همواره  همراهِ  او بوده است وَ این نیرو، با در اختیار گرفتن افراد و گروه هایی از جامعه ی بشری، کم و بیش در همه جایِ زمین، با نهایتِ توان می کوشد  حرکتِ انسان را  در مسیرِ دستیافتن به آگاهی  و شناخت ، به شکست بکشاند یا دستِ کم  کـُند کند.

و َ در نخستین زمزمه هایِ آغاز هر مرحله از تحوّلِ جامعه ی بشری، این چنین انسان هایی کوشیده اند  تا جامعه ی بشری در هموان دوره ی قبلی  باقی بماند تا آگاهی انسان به حدّی که زمان می خواهد، نرسد. هنگامی که  انسان ها  در پِی باورهای جادویی بودند، در نخستین گروه هایِ انسانی ، جادوگران  و سپس با اوّلین شهرها، طرّاحان و گردانندگانِ  بُت ها و بُت خانه ها و همچنین  از زمانی که دین واردِ  تاریخِ  بشر و مسیرِ آگاهیِ او شد، آن گونه انسان ها، لباسِ روحانیِ دینی  پوشیدند و همواره کوشیدند تا رُشدِ آگاهیِ  انسان را متوقّف کنند. 

وَ آنچنان که جادوگران و بُتخانه داران و موبدان و خاخام ها و سپس کشیشان در قـُرونِ وُسطا، برایِ پایدار نگه داشتنِ بَساطِ  فریب و دروغ و زندگِ اَنگلیِ خود،  آدم کشتند، شکنجه کردند، جنگ راه انداختند، و زندگی هایِ بسیاری را  نابود کردند.          

امروزه  نیز هر خاخام، هر کشیش، هر مُفتی، و از همه بیشتر آخوندهایِ دیکتاتوریِ جمهوری اسلامی، هر جاکه بتوانند، آدم می کشند، حنایت می کنند، دروغ می گویند  و تا  می توانند  هر حقیقتی را، سانسور می کنند  تا  انسان را از دستیابی به آگاهیِ بیشتر، که او را، به اراده ی زمان، در میانِ اینهمه جادوگر و بُت و موبد و خاخام و کشیش و مُفتی و آخوند و  بیماری و میکرب و ویروس  تا  آگاهی  و شناختِ امروز  رسانده است، نا امید کنند، منحرف کنند و هرجا که به تنگنا افتادند، انسان ها را از کتاب و هر ابزارِ آگاهی بخش و اندیشه ی درست،  دور کنند  یا  آن ابزار یا  آن حقیقت را، از میان بردارند. آنچنان که  بزرگترین دشواری هایِ حکومت ها  از آغازِ تاریخ  تا امروز  و به ویژه حکومت هایی که وامدارِ آدم هایی از جنسِ همان جادوگران بوده اند و در خراب ترین نمونه ی امروزینِ  آن  دیکتاتوریِ جمهوری اسلامی در ایران، دستگاه هایِ  فریب و جنایت و دروغ ، هر عامل یا ابزارِ فراگیرِ دستیابی به دانش یا خبر یا  آگاهی را دوره به دوره  در مبارزه با خواندن و نوشتن ، گسترشِ انتشارِ کتاب، روزنامه، تلویزیون، ماهواره و اینترنت  از هیچ  تخریبی  فروگذار نکرده اند و هرجا که نتوانسته اند این  ابزارها را از میان بر دارند کوشیده اند تا آنها را کنترل کنند و هرجا که  آنها را در اختیار گرفته اند ، این ابزارها را، به دروغ  و نیرنگ و توهّم و ماجراهایی برایِ نا امیدی و شکستِ انسان، آلوده اند. وَ  با  تمامِ توان کوشیده اند  که  انتخابِ انسان را به سمتِ دروغ  و  نابودی و شکست  بکشانند  وَ  در این مسیر، از هیچ بازی و نمایش و جنایتی  فروگذار  نبوده اند.

امّا امروزه نه دیگر نظامِ سرمایه داریِ دنیا و حکومت هایِ قدرتمندِ زمین و نه حکومت هایِ ضعیفی مانندِ جمهوری اسلامی دیگر نمی توانند ،همچون سده ها سال هایِ  گذشته، ابزارهایِ آگاهی-بخشِ زمین را کنترل کنند، چون سرعتِ انتشارِ خبر در  ماهواره  و اینترنت آنچنان به لحظه نزدیک شده است که دیگر هیچ نیرویی بر زمین  نمی تواند  جلویِ  انتشارِ هیچ خبری را  بگیرد، هر اندازه که به زیانِ او  باشد و سریع تر و پیش تر از هر دستی و هر سانسوری، خبر در میانِ انسان ها  پخش  می شود. با اینهمه  مجالِ اندیشیدن و انتخابِ درست برایِ بسیاری از انسان ها دست نمی دهد امّا  نویدِ بزرگِ چنین زمانه ای،  بِشارتِ  آینده ای است  با سریع ترین دریافتِ آگاهی، یک شناختِ ناب و تماشا و شنیدن و بوییدنِ حقیقتی بزرگ، نیرومند، شکست ناپذیر برایِ انسانِ رویِ زمین از خودِ او، معنایِ وجودِ او  و  دنیایِ او، دور از دسترس هر جادوگری.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)