در تداوم اعتراض ها به توهین مراجع قضایی و انتظامی مریوان به زنان و لباس کُردی زنانه، تعداد زیادی از مردان کُرد با پوشیدن لباس زنانه و پیام هایی در شبکه های اجتماعی به این حرکت مقامات جمهوری اسلامی اعتراض کردند.

در همین راستا کمپینی نیز تحت عنوان “زن بودن ابزار تحقیر و تنبیه هیچ کس نیست” تشکیل شده است.
من مسعود فتحی به حکمی که از طرف دادستانی مریوان ،که جهت توبیخ فرد مجرمی لباس زنانه در ملا عام به تنش کرده اند و از این طریق به مقام زن توهین و بی احترامی شده، اعتراض می کنم و خود را مفخر میدانم کە در لباس زنانە هستم

کاوه آهنگری:
بی حرمتی به زنان کردستان، بی حرمتی به جامعه بشری است
زن مادر، خواهر، شریک زندگیم
هژیر شریفی:
این عکس تقدیم بە آن قاضی و نظام قضائی کە پوشیدن لباس زنانە کوردی را بە عنوان مجازات برای مجرمی تعیین میکند، این لباس را با افتخار میپوشم این لباس عاشقانەهای من است. این لباس مادرم و تمام زنان و دختران رنج کشیدە و بی نوای سرزمین من است کە قرنهاست در رنج و ستم و نابرابری بی صدا می سوزند و زخمی بە عمق تاریخ بر پیکر دارند. نە زن بود و نە زنانگی مفهوم کم و حقیرانەایست و نە پوشیدن لباس کوردی شرم و ننگ است. حقارت از آن آنانی است کە زن بودن و پوشیدن لباس زنانە کوردی را حقیرانە می پندارند و در تلاش هستند اول بە هویت جنسی زنان توهین کنند و سپس پوشش کوردی و فرهنگ و هویت ملی کوردها را مورد تحقیر قرار دهد . حقیر آنی است کە شان و ارزش و انسانیت و برتری را بر اساس جنسیت تعریف میکنند، حقارت از آن نظام قضائی است کە اجرای قانونش توهین بە بخش بزرگی از جامعەاش میباشد. حقارت از آن مردی هست کە هنوز در توهم جنس اولی دست و پا میزند ومردانگیش با ظلم وستم و توهین بە جنس مخالف معنی میگیرد. حقارت متعلق بە شماست کە قرنهاست خدا و مذهب و دین و سنتهای پوسیدە گندیدەاشان را بە جان مادران و زنان و دختران این سیە سرزمین انداختید نە

طاهر مولانی:
مادرم! اینکه لباس تو را بپوشم برایم افتخارآمیز است!

کمال قاضی

محمد ویسی

کامران هرکی

فرشاد دولابی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)