اگر فکر می کنید رسانه ها اخبار را بیطرفانه پوشش می دهند سخت در اشتباهید. یکی از معروفترین نشریات اقتصادی اروپا در فاصله چند هفته مرگ چاوز را میراث فاسد و گندیده می خواند و در مورد مرگ مارگارت تاچر می نویسد مبارز راه آزادی. این نشریه پیش از این که اطلاعات منصفانه ای به مخاطبانش بدهد نظر خود را به آنها تحمیل می کند.

به انتخاب عکس‌ها دقت کنید: صورت درهم چاوز در زمانی که آفتاب مستقیم به او می تابد. در مورد تاچر دوربین پایین تر از صورت سوژ‌ه قرار گرفته تا به او عظمت ببخشد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)