امروز    از بیماری   می گویم                             

از درد      از فقر   از دست هایِ ناتوان      

از  تنهایی    

از جنگ    

از  ویرانی

از  سوختن    از اسارت   

از گرسنگی مردن     

از  لحظه هایی که   هیچ یاریگری نیست  

از آوارگی     

از چِرک      ازعفونت 

از زخم      از تنفّر

از  لحظه هایِ  بی فریادرس    

از بمبِ شیمیایی    از زندان از تیرباران    از دار 

از  ناخن کشیدن 

از لب های دوخته     از شکنجه     

از پِلکهایِ بریده  

از شلّاق       از قتل   

از  تا حدّ مرگ  تنگیِ نفس

از  ظُلم       از تباهیِ بی پایان

از  گویی که   دیگر نجات دهنده ای  نیست 

از فلاکتِ 

از همواره  شکست خوردن

از پدرِ ناتوان       از دست هایی که همیشه  خالی اند   

از بی پناهی   

از مادری که   زنده است امّا  نیست   

از غم     از ناله   از آهِ سینه ی سوخته

از حسرت     از ننگ از آبرویِ رفته

از  گریه    از تهوّع

از تحقیر    از فلج

از حُکمرانیِ  قاطعِ پول

از  سرطان

از هِپاتیت   

از ایدز    

از سَم    از خیانت    

از افسردگی    از ترس از  نگرانیِ مرگبار

از جنینی که   در شکمِ مادر ایدزی است

از  نا امنی      از تمسخُر      

از تکبُّر       از گدایی  

از هر کودکِ سرِراهی

از  فروختنِ  کلّیه  

از حق کشی   از آزار از ستم    

از دروغ    از نیرنگ 

از  قضاوتی که   همیشه ناحق  است 

از خفگی   از وحشت    

از سقوط   از تجاوز از سرکوب

از سانسورِ همه چیز

از پیمان شکنی    از بی کسی     

از  لباسی که هرگز  نو نبوده  

از   زبانِ  ناتوان     از نداری   از تنگدستیِ موروثی

از چشم هایِ نابینا    

از کفش هایی که  سالهاست کهنه اند  

از  گوشهایی که      دیگر نمی شنوند

از دورویی    از دزدی از فریب

از  دینی که  دین نیست 

از  موجِ  انفجار    از ترکش       

از   گلوله در استخوان    

از اعصابِ  پُکیده   

از  پس از آن  دیگر با ویلچر 

از  ریا     از حقیقتِ بی ارزش       از بی وفایی  

از  خدایی که   خدا نیست

از تصویرِ امروز    

از همه ی دردهایِ  دیروز و امروز 

دردهایِ  لاعلاج     

از همه ی رنج های  دیروز تا امروز

از  دیروزی که  هنوز اینجاست     

از  زندگیِ سختِ سخت    

از  لب هایی که  هیچ وقت نمی خندند 

از  زمانی که  از شجره نامه  بیرون است  

از دنیایی سخت تنگ     

از هیچ جایی  برایِ زندگی نداشتن

از  جایی برایِ زندگی نماندن

از  هیچ جایی  برایِ مردن نداشتن

از  مرگ   

و از مرگ می گویم  امروز و                                      

فردا    شاید چیزِ دیگری بگویم                                  

زمانی    که دیگر

چیزی    نمی شود   گفت                                              

.

  https://t.me/amirsarempoems       امیر سارم  –   کانالِ  تلگرا م:

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)