آنچه در پِی می آید یادداشتی نه چندان پیشگویانه، امّا گونه ای حسابگری بر اساسِ دستیافته هایِ دانشِ نوعِ بشر است که از اِحتمالِ وُقوعِ  آنچه در پیشِ رویِ جهان و انسان است سخن می گوید. بخش هایِ مهمّی از این یادداشت برایِ برخی دانشگاه های بزرگِ دنیا نیز فرستاده شده امّا چون این نوشتار در بردارنده ی فرمول های پیچیده ی فیزیک که نویسنده ی ای یادداشت از بسیاری از آنها بی خبر است، نبوده، پاسخ هایِ داده یا نداده ی آنها، نیز از سویی همراه با تردید بوده و از سویِ دیگر از گونه ای سکوتِ با شگفتی حِکایت داشته است، چون دانشِ جهانی  در توقیفِ دانشگاه ها و نظامِ آموزشیِ در جریان این دنیا است و یادداشتِ آدمی کوچک و گمنام هر اندازه پُرثمر هم باشد، بیرون از گُفتمان پذیرفته ی دانش در دنیا، جایی برای درنگ ندارد. امّا به هر ترتیب از شما دعوت می کنم که این نوشته ی ساده را بخوانید و درباره ی نیک و بدِ آن خود انتخاب کنید:

امیر سارم

گسترشِ فضا  و مرزهایِ هستیِ آینده

دانشِ امروز و هر آنچه از دانایی ، به ویژه دستیافته هایِ دانشِ فیزیک و دانشِ ریاضی به ما رسیده است  می گوید که جهان ، در حالِ  گسترش است. یعنی مسیرِ زمان در جهت وسیع تر شدنِ فضا پیش می رود و مرزهایِ هستی گسترده تر و گسترده تر می شود، مرزهایی که ما از کرانه هایِ آن بی خبریم و فقط می توانیم چیزهایی را حدس بزنیم. 

از آنجا که گسترشِ هستی، به نسبتِ سرعت و اندازه هایِ این گسترش، با آزادسازیِ انرژی هایِ بزرگِ کیهانی همراه است، این روند  بی تردید با گسترشِ سطح هایِ انرژی کم و بیش در همه ی عالَم همراه خواهد شد. وَ روندِ بازتر شدنِ فضا و سِیلِ انرژی هایِ حاصل از این جریان، با افزایشِ  فشارِ انرژی ِ خارجی به نسبتِ جرمِ و نیرویِ سیاه چاله ها ، به نسبتِ اندازه و جایگاهِ آنها در فضا، یکی پس از دیگری مُنجر به  انفجارِ سیاه چاله ها می شود که چون هر سیاه چاله  منبعِ  بزرگی از جرم ، انرژی و نور است ، انفجارِ این  سیاه چالهها  منابعِ بسیاربیشتری از انرژی و نور را به فرایندِ گسترش فضا  خواهد بخشید که روندِ گسترشِ فضا را بازهم سریع تر و سریع تر  خواهد کرد.

 گسترش  بیشتر فضا و آزاد شدن انرژی هایِ بزرگ ،  گسترشِ زمان  را  نیز همراه  خواهد داشت و  بر پایه ی آنچه  امروز از نسبیِّت و  معنایِ زمان می شناسیم  این پدیده ی عظیم با هر اندازه  گسترش و بَسط ، با نزدیکیِ هرچه بیشترِ فضا و زمان به سمتِ  یکدستیِ هستی و زمان در همه جایِ عالم پیش می رود که این جریان، فضایِ ابدی و ماندگارتری برای فضا و زمانی که دستِ کم ما آن را می شناسیم، ایجاد می کند.

وَ  همانگونه که این چرخه مدار حرکتِ  بسیاری از سیّاره ها ، ستاره ها و کهکشان ها را تغییر  خواهد داد، از چشم اندازی دیگر شاید در سرنوشتِ پیش رویِ جهانِ آینده ی زمین را نیز در نقطه ای و زمانی شبیه یک “ بیگ بنگ”، در  پیش آمدی  شبیه انفجارِ سیاه چاله ها  انرژی هایِ منفی و نابودگرِ زمین را  در خود حل  کند، فضایی آنچنان شگفت بر زمین و زمان، حاکم  شود که مسیر زندگیِ انسان ها را نیز دگرگون کند، انرژی های نابودگر به انرژی های زندگی بخش تبدیل شوند، نیروهایِ خرابی و فساد در زمین از حرکت  باز مانند و در رویدادی باز شبیهِ همان بیگ بنگ  در  نقطه و در لحظه ای  فضای روییدنِ و زندگیِ هر جاندار و هر آدمِ رویِ زمین ، با کنار رفتنِ  خرابی و نابودی فضایِ زندگی، در چند دقیقه و چند ساعت دگرگون  شود. زمانه زیر و رو شود. 

  https://t.me/amirsarempoems       امیر سارم  –   کانالِ  تلگرا م

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)