مجید نفیسی

در پوست ببر
مجموعۀ شعر-۱۳۴۸
https://yadi.sk/i/O_KJc5X_uF5qpg

راز کلمه‌ها
قصۀ کودکان-۱۳۴۹
https://yadi.sk/i/GFw8UcXU_D-k-g

شعر به عنوان یک ساخت
نقد ادبی-۱۳۴۹
https://yadi.sk/i/6t2sSBCWs20m۲w

پس از خاموشی
۱۱۱ شعر-۱۳۶۴
https://yadi.sk/i/m28dV9pzDm_mFA

اندوه مرز
مجموعه شعر – ۱۳۶۸
https://yadi.sk/i/ZSzA2-3iCkzgPg

شعرهای ونیسی
مجموعۀ شعر-۱۳۷۰
https://yadi.sk/i/9wXFDb97c6atQw

در جستجوی شادی
در نقد فرهنگ مرگ پرستی و مردسالاری در ایران-۱۳۷۰
https://yadi.sk/i/8UZnWuu10Umk۸g

مدرنیسم و ایدئولوژی در ادبیات فارسی: بازگشت به طبیعت در شعر نیما یوشیج
رسالۀ دکترا-۱۳۷۵
به زبان انگلیسی
Modernism and Ideology in Persian Literature
A Return to Nature in the Poetry of Nima Yushij
Majid Naficy
https://yadi.sk/i/EY-_d1687d42DA

پدر و پسر
مجموعۀ شعر-۱۳۷۸
https://yadi.sk/i/GUP4k5_V2wPdCw

پدر و پسر
مجموعۀ شعر-۱۳۷۸
به زبان انگلیسی
Father & Son
Majid Naficy
https://yadi.sk/i/MfUopcYELTeAAw

کفش‌های گل آلود
مجموعۀ شعر-۱۳۷۸
به زبان انگلیسی
Muddy Shoes
Majid Naficy
https://yadi.sk/i/iuxuD9JZgDxcrg

شعر و سیاست
و بیست و چهار مقالۀ دیگر-۱۳۷۸
https://yadi.sk/i/s7VUrgtLQrVvig

سرگذشت یک عشق
دوازده شعر پیوسته-۱۳۷۸
https://yadi.sk/i/jQlI3h62cZ-myA

بهترین‌های نیما
۱۳۷۹
گزینش، ویرایش و پیش گفتار از مجید نفیسی
https://yadi.sk/i/4uP_VaTGyVgG۸g

آهوان سم‌کوب
برگزیدۀ اشعار-۱۳۸۲
https://yadi.sk/i/AR-WE5HxbfmckQ

گنج عزت
شعر و نثر-۱۳۹۴
https://yadi.sk/i/seZuU05jlu1ZUw

من خود ایران هستم
و سی و پنج مقالۀ دیگر-۱۳۹۸
https://yadi.sk/i/f1qXGPPfkL3hKg

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)