چنین روزی در چندسال پیش)مجموعه مرداد)
درمجموعه مرداد به موضوعاتی مانند بانک بدون ربا،روند حذف جریان های سیاسی واستحاله شدن انقلاب،سیستم وکلاه شرعی،فلسفه نماز جمعه،فقه حکومتی،ناصرمکارم شیرازی،جنگ سردایران وآمریکا،حج حکومتی وبرائت ازمشرکین،نجس بودن زندانیان سیاسی غیرمسلمان واختلاف هایی که به بعد ازانقلاب کشید،بازرگان رقیب خامنه ای، حزب جمهوری اسلامی،اختلاف خامنه ای ومیرحسین موسوی،تعطیل فله ای مطبوعات،رای سفید وسابقه آن،هیولاهای نظام فقیه،اسلام حکومتی،سید مهدی هاشمی،باب انتقادوقولی که خمینی دادو…که باکنکاش در مطبوعات نخست وبعدوخطبه های نمازجمعه که با درج نظر نویسنده در پاورقی،خواننده محترم آنرا ملاحظه می کند.پیشتر،ازاین نویسنده،مجموعه های تیر،خرداد،اردیبهشت،فروردین،واسفندمنتشر شده،که می توانیدآنرادرهمین سایت تریبون زمانه جستجوومطالعه فرمائید.
باگذشت بیش ازچهل سال از انقلاب پنجاو هفت،فکر می کنم در موارد اساسی و بنیادی،هنوزدرتحققق ونهادینه شدن دمکراسی ورسیدن به یک جامعه مدنی عاری ازخشونت واحترام به عقیده مخالف وصحه صدروتعامل وتعادل،در نقطه مطلوب نیستیم!
کارهای مثبتی هم ممکن است باشد؛اما من آنهارااستثناهای این انقلاب می دانم نه قاعده.آن انتظاری که از بهمن۵۷می رفت حاصل نشد…نظام ولایت فقیه در صداوسیما و تبلیغات و سخنرانی های حکومتی خود،استثناها راقاعده نشان می دهد؛وباغَش در معامله درحال فریب دائمی ست واین همان رمز ماندگاری اوست!
نگاه به گذشته ماندن در گذشته وافسوس خوردن ویاحتی پُز دادن نیست.هرکه تاریخ سرزمین خودرانداندازیک سوراخ بارها گزیده خواهدشد!
آنچه در این مجموعه می خوانید براساس حضوردائمی نویسنده در حوادث و رویدادهای انقلاب است و برای آن تاکنون تاوان دوبار زندان درسال۶۵وسال۷۸ راداده وسالهاست باتبانی واشاره حاکمیت ازشغل خود که روزنامه نگاری ست محروم شده است.
این مجموعه درروزهای خود درتلگرام،اینستاگرام وفیس بوک اینجانب منتشرشده واینک دریک مجموعه تقدیم می شود.وشروع نگارش شهریورماه.
سی ویک مردادنودوهشت
محمد شوری)نویسنده و روزنامه نگار(
https://www.facebook.com/assize.mahkame/
t.me/shourimohammad

چنین روزی در چند سال پیش
۲مرداد۱۲۶۴
بانک بدون ربا به آمریکا صادر شد!!
روزنامه جمهوری اسلامی۲مرداد۱۳۶۴
آمریکابانک اسلامی تاسیس می کند.
بگزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی:
بدنبال به اجرادرآمدن عملیات بانکی بر اساس قوانین اسلامی درایران که بنام عملیات بانکی بدون ربانیزخوانده می شود،هیات حاکمه آمریکاجهت جلب سرمایه های مسلمانان وهم چنین انحراف افکارعمومی جهان وبویژه مسلمانان،از چگونگی تسلط بانکداران آمریکایی برسرمایه گذاری هاوجریانات اقتصادی و سیاسی دنیا،تصمیم گرفته است مقدمات تشکیل یک بانک اسلامی بصورت (سپرده امانی)را درآمریکافراهم آورد.به نوشته هفته نامه (السبوع العربی)چاپ بیروت این بانک که اولین بانک درآمریکاست که به شیوه قوانین بانکی بدون اتکابه ربافعالیت خواهدکرد…قابل ذکراست که پیرواجرای عملیات بانکی بدون ربادرایران چندکشور مسلمان دیگرنیزتمایل خودرانسبت به اجرای قوانین بانکداری اسلامی در کشورشان ابرازکرده اند.
پاورقی:
پس ازانقلاب،هم مثبت اندیشان آرای دینی وهم جزم اندیشان،ایدآلیسمی از یک مدینه فاضله اسلامی رادررویا وذهن خودتصورمی کردندکه بابدست آوردن قدرت سیاسی واجرایی درنظام جمهوری اسلامی،می توانندآنراعینیّت ببخشند.اما واقعیت زمانه نشان دادآنهاتصوری خام داشته اند.ازیک سواگرمثبت بیاندیشم و بپنداریم بااجتهادپویاودرک زمان می شود آن آرمانخواهی ذهنی ازیک حکومت اسلامی رانشان دادکه درتجربه وعمل با تجمیع فتواهادرشخص ولایت فقیه و اعضای شورای نگهبان،بازاراجتهادزنده و دکان مراجع ومجتهدین تعطیل شد!
واقعیت این است که حکومت اسلامی (آنهم ام القرابودن ایران بامذهب شیعه) صرفارویاهایی ناصادق است.آنچه دین به مفهوم عام وبه مفهوم خاص(اسلام)وبه مفهوم اخص(تشیع)معتقداست عدالت و اصل وزیربنانیست؛بلکه هرچه منجربه عدالت وآزادی،شودهمان حرف خداست. ولذابایدحکومت ومدیریت راازبندفقه و فتواهارهاکردوبراساس عقل وزمان و استخدام اهل فن،نشان دادکه جمهوری اسلامی این است واسلام هم همین.الان در«ج.ا.»ربادربانکهاحرف اول رامی زند، وبدلیل فسادسیتماتیک وغش در معامله ودادن سودهای کلان،خودبه یک معضل وعامل سقوط اقتصادی در جمهوری اسلامی تبدل شده اند!
دوم مردادنودوهشت
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار(
چنین روزی در چند سال پیش
۳ مرداد ۱۳۵۹
جریان حذف
سیدعلی خامنه ای[خطبه نمازجمعه،کتاب درمکتب جمعه،ج۲،ص۲۳ ]
امروزدرجامعه ما،درجامعه اسلامی ما، یعنی درمحیط اسلامی،درمیان مردم معتقدبه اسلام،یعنی همین اکثریت انبوه، دوجریان فکری هست…یک جریان،جریانی ست اسلامی ومعتقدبه اینکه همه قوانین اسلام ازبزرگ وکوچک بایددرحکومت اسلامی اجرابشود،همه حدودوقوانین و مقررات بایددرجامعه اسلامی پیاده بشود.همه مجازات هاوتعزیرات وتقاص های مالی وهرگونه حکمی ازاحکام اجتماعی بایددرجامعه پیاده شود.به فقه اسلامی معتقداست.به رساله توضیح المسائل معتقداست…جریان دوم جریانی ست اسلامی امابدون این خصوصیات.نمی گویم اسلامی نیست،امااسلامی ای است که معتقداست امروزحدوداسلامی در جامعه جهانی قابل اجراشدن نیست. امروزنمی شودقصاص هاومجازات های اسلامی رادراین دنیامطرح کرد.نمی شود…معتقداست که این فقهی که توی توضیح المسائل هست،این فقه، فقه واقعی نیست.فقه اسلامی رابایدامروزیک عده ای بنشینندباشیوه های مدرن روز استخراج کنند.وهرچه نساخت وتطبیق نکردباعرف دنیای امروزلازم نیست مراعات شود.این جریان هردواسلامی ست…هردونمازمی خوانند…خوب تکلیف مردم چی است؟این دوجریان یک جاهایی به هم ممکن است نسازند.دربک گزینش. دربک انتصاب…چون معیارهایشان و ضابطه هایشان دوتااست.تکلیف مردم چی است؟بنده امروزدرچندجمله کوتاه تکلیف مردم رابیان می کنم.خدای متعال درقرآن می فرمابدیاایهاالذین امنوا اطیعوالله واطیعوالرسول. خدارااطاعت کنیدوپیامبررااطاعت کنید.خوب خدارااطاعت کنبم.چراپیامبررادیگرذکرمی کندقران؟اطاعت خداهمان اطاعت پیامبراست. اطاعت پبامبرهمان اطاعت خداست.این تکرارنیست.بعدکه ازاوردمی شویدبازمی گویداولی الامرمنکم. ازاولی الامراطاعت کنید…
پاورقی:
اولی الامربه ولایت فقیه ختم شد.ولایت فقیه به ولایت مطلقه فقیه.تطبیق قوانین بااسلام بایدبه تائیدشش نفرمجتهدمنصوب رهبردرشورای نگهبان برسد.باب فقه پویاوافتابسته ودکان مراجع تقلیدتعطیل وهمه آنهابه استخدام حکومت درآمدند. جریان حذف وانحصارودولت سایه ازهمین جاآغازشدودوجناح چپ وجناح راست قدرت راببن خودتقسیم کردند.انحصاروعدم چرخش قدرت بانظارت استصوابی قانونی شد.جفظ نظام اوجب واجبات شد.یعنی حتی می توان برای حفظ نظام اصول مسلم اعتقادی اسلام،مقل نماز،روزه و حج راترک کرد.لذابرای حفظ نظام دفع افسدبه فاسدشد.یعنی می شودیک فساد ومنکرکوچک راانجام دادتاازیک فساد بزرگترجلوگیرکرد!اکنون نظام برای حفظ خود،درباتلاق دفع افسدبه فاسد،دست و پامی زند.تمام اسلام دریک سری حدود مثل قطع دست سارق وشلاق(تعزیر) خلاصه شد.امافاصله طبقاتی بیدادکرده و ازعدالت خبری نیست.به بهانه حفظ نظام، دادگاه های انقلاب باحکام شرع جوان و نپخته وخام خود،احکام شرعی شاذو باصطلاح مفسدفی الارض وباغی وباقی وبه فورحکم اعدام صادرکردند.اوج این اعدام ها،درسال ۶۷انجام شد.الان بیش از۳۰سال است که آقای خامنه ای ولی فقیه یاهمان اولی الامراست!هرچه اکنون درو وبرداشت می کنیم نتیجه حکومت و متکلم الوحده بودن ایشان است.اوحتی حاضرنیست خودرادرمعرض پرسش خبرنگاران قراردهد.مجلس خبرگان که بابدبتوانداورااستیضاح کند،به کارمندان و بله قربان گوهای وی تبدیل شده اند. فقط نمی دانیم که اصلاح طلبان حکومتی بدون آنکه بتوانندازرهبری وولایت فقیه عبورکنند_چه چیزی رامی خواهنداصلاح کنند؟!!
سوم مردادنودوهشت
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار(

چنین روزی در چند سال پیش
۴مرداد۱۳۵۸
سیستم شرعی،کلاه شرعی!
روزنامه انقلاب اسلامی۴مرداد۱۳۵۸
مصاحبه حجت الاسلام موسوی خوئینی راجع به کناره گیری ازصداوسیما
سوال:چرازسازمان رادیووتلویزیون کناره گیری کردید؟
جواب:این استعفانبوده،چون دستورامام یک تکلیف شرعی بودوازتکلیف شرعی نمی شوداستعفاءداد.من گفته ام دراین شرایط این وظیفه شرعی رانمی توانم انجام دهم.وقتی شرایط آماده شدو سیستمی که من مدیریتش راقبول ندارم بهم خوردوآن سیستمی که ماگفتیم قبول شدوجایگزین شد،آنوقت خودبخود بکارمان ادامه می دهیم.
پاورقی:
وقتی گفته می شودتکلیف شرعی،یعنی عقل تعطیل!وبایدتابع محض بود!همه روحانیون حکومتی وتابعین غیرروحانی، وقتی مسئولیتی دراداره کشورپذیرفتند ویاواردعرصه انتخابات شدند،باتوجیه تکلیف شرعی واردشدند!!حتی اگرمی دانستندکه خودشان صلاحیت ندارند!
قوانین واحکام شرعی براساس وپایه قرآن،سنت وسیره پیامبروائمه،واجماع علمای دین بریک موضوع(به شرطی که درتناقض بااصل نبوده وباصطلاح اجتهاددر مقابل نص نشود!)توسط مراجع تقلیدبرای مقلدین خودکه غالبادرتوضیح المسائل می آید،تحریرمی شود.احکام وفتوای مراجع صرفابرای مقلدین وفقط برای احوالات شخصی صادرشده ووقتی به جمهوری اسلامی رای داده شد،ازفرم و محتوای آن نه تنهامردم عادی بلکه خود متولیان هم اطلاع کافی نداشتند.ازیک طرف حکومت جمهوری اسلامی خودرا متولی دین می دانست ودرصددبودتا احکام دینی رااجرایی کند،وازطرفی دیگر تعددمراجع وفتوای آنها،به تشتت آراو اختلاف می انجامید.باتصویب اصل ولایت فقیه ونهادشورای نگهبان(که خودمنصوب ولی فقیه است ونه مراجع!وحق تفسیر قانون اساسی راهم دارد!!)اولین خشت این دیوار،کح رفت بالا!وبدین ترتیب آرام آرام همه امورکشورداری،درانحصار شخص ولی فقیه_که معلوم نبود احوالاتش چگونه رقم می خورد،وافراد موردوثوق وی کیستندوچه کسانی دردل وی راه پیدامی کنند_سیستم شرعی بوجودآمدوهرگاه قافیه اداره امور(تدبیر مدن!)تنگ می شد(مثل تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام)باکلاه شرعی،دفع افسدبه فاسدشدتاتکلیف شرعی هم ادا شود!!ولواینکه این فقره فسادبه هر جنایت،ربختن خون بی گناه،(اعدام های ناحق)شکنجه،شنو،زندانی کردن مخالفین، و…و…بینجامدتاآن افسدکه_سقوط نظام است_پیش نیایدونظام حفظ شوو!!علی برکت الله!!
چهارم مردادنودوهشت
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار(

چنین روزی در چند سال پیش
۵مرداد ۱۳۵۸
نمازجمعه صف طاغوت یا…؟
آیت الله طالقانی[خطبه نمازجمعه،کتاب درمکتب جمعه،ج۱،ص۱ ]:
فلسفه تعطیل شدن یانیمه تعطیل شدن نمازجمعه درمیان مامسلمانها،ماشیعیان همین است که صف نماز،صف جمعه یک صف عبادت وسیاست واجتماع اسلامی است وبایدبارهبری ورهبرهایی که از طرف مردم وازطرف خدامنتخب شده اند این صف هاتشکیل بشود.ونماینده چنین رهبرهای الهی باشند.ولی بعدازآنکه اسلام وموارین واحکام اسلام به صورت های دیگروانحرافی درآمد،صف جمعه هم وابسته شدبه صف طاغوت ها.
پاورقی:
فلسفه نمازجمعه این است که خطیب آن _که نبایستی لزومایک روحاتی باشد_ بدون وابستگی به نهادقدرت وتامین مالی ازسوی آنهاونه به عنوان شغل،بر علیه نهادقدرت،ظلم وستم وبرله مردم و محرومین،درخطبه نماز،مسائل روزرابا دانش کافی تحلیل واطلاع رسانی کرده تاآن مستضعف_که بلحاظ اقتصادی و دانش سیاسی واجتماعی درمحذوریت است_ازجهل به علم سفرکند.دراین صورت است که افکارعمومی درجهت احقاق حق خودمبارزه کرده وحکومت در برابرخواسته اش کوتاه آمده،ونهادینه شدن جامعه به سمت آزادی وعدالت را تضمین خواهدکرد!حقیقت وماهیت نماز جمعه همین است وبهتربن شبکه اجتماعی گسترده بادسترسی آسان و کمترین هزینه!
دردیگرکشورهای اسلامی وهم در جمهوری اسلامی نمازجمعه باقرائت حکومت وقدرت منعقدمی شود.پس از انقلاب تمامی دین اسلام وعقیده تشیع درعقایدشخص ولی فقیه جمع شد.حرف وی عین کلام خدا،ووی نایب امام زمان و گاه خودامام زمان ودرحدمقام خدایی بالا رفت وهمه ائمه جمعه بدلیل انتصاب از جانب ولایت فقیه،درتوجیه وضع موجود، نمازجمعه رابه یک افیون تغیبرهوبت و ماهیت داده اند.وبقول آیت الله طالقانی صف جمعه هم وابسته به صف طاغوت ها شد!
پنجم مردادنودوهشت
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار(

چنین روزی در چندسال پیش
۷مرداد۱۳۶۴
فقه حکومتی
روزنامه جمهوری اسلامی۷مرداد۱۳۶۴
هاشمی رفسنجانی:
ازکارهای پرزحمت مااین است که بایدبا فقه مان که در مدرسه هانوشته شده و دورازواقعیت زندگی ست،کارکنیم و چنین فقهی بی نقص نیست؛فقهی که حالانوشته شود،دراین قرن همراه حکومت نوشته شود.این فقه می تواند فقه بسیارمحکمی باشد.
پاورقی:
فقه محکم حکومتی که دراین سالهااجرا شده،همان قاعده دفع افسد به فاسد است.یاهمان فرمولی که درهمه رساله هاآمده:وقتی مریض هستی،روزه نگیر. درحال اضطرارومرگ،خوردن گوشت مردارحلال است…بااین فرمول،برای اعمالی که شرع وفقه رایج درحوزه هاو فتاوی مراجع تقلیدآنرانهی کرده وخلاف شرع دانسته ویاحرام ومکروه می دانند، بااین توجیه وتفسیرکه اصل انقلاب ونظام درخطراست( حفظ نظام،امنیت ملی و منافع ملی هم یعنی مصونیت وآرامش و نگهداری یک تعدادافرادخاص،که همواره پای ثابت قدرت دراین ۴۰سال بوده اند) هروسیله ای وهرفسادومنکرودروغ و بهتانی راجایز شمردندو مصلحت نظامشد تابتوانندباآن اقتصادکشوروجامعه را_که همواره ازابتدای انقلاب بیماربوده و گاهی درحال فوت واغما_نجات دهند.هم چنین،بدلیل اصل ولایت فقیه،فقط تراوشات فقهی وفتاوی واحکام ایشان درحکومت موردپذیرش قرارمی گیرد.و قوانین ومصوبه های مجلس هم(بلحاظ مطابقت بااسلام)بایدبه تائید۶نفرمنصوب ولی فقیه در شورای نگهبان برسد.آن دسته ازمجتهدین ومراجع تقلیدکه نخواستندمطابق میل حکومت نظریه فقهی بدهندویاباصطلاح باواقعیت های زمان خودرامنطبق کنند،اثرشان در حکومت محلی ازاعراب نداردودیگرانی غیرازاینها،بدلیل وابستگی مالی به حکومت،مطیع وفرمانبربوده وبه میل حکومت فتوامیدهند!!ازطرفی دیگردر عصرتکتولوژی که اطلاعات به سرعت نوردردسترس همگان قرارمی گیرد،و توانسته ذائقه فکری،پوششی وتغذیه ای راتغییردهد،خودیک مشکل اساسی برای نظام ولایت فقیه بوده وتاحدفروپاشی خطرآفربن شده است.درحال حاضریک وضعیت شترگاوپلنگی وجوددارد.که در آن انجام هرفعلی که مصلحت نظام باشد، جایزمی شود.فقط صدایش درنمی آیدو درنمی آورند!!
هفت مردادنودوهشت
محمد شوری(نویسنده وروزنامه نگار)
چنین روزی در چندسال پیش
۹مرداد۱۳۵۸
آن آزادی که آقاداد!
روزنامه کیهان،۹مرداد۱۳۵۸:
آیت الله مکارم شیرازی:آزادی بزرگترین موهبت الهی است که انقلاب ما آنرابه ارمغان آورده واگرباهوشیاری ودقت ودلسوزی این نهال نوخواسته وشکننده را پاسداری نکنیم بزودی می خشکد…اگر آزادی راپاس نداریم زمینه برای یک دیکتاتوری خطرناک مجددفراهم می شود.
پاورقی:
ناصرمکارم شیرازی(ازمراجع تقلیدحکومتی)جزومعدودروحانیونی بود که پیش ازانقلاب به مدددارالتبلیغ آیت الله شریعتمداری،کارمطبوعاتی می کرد. نشریه مکتب اسلام ازجمله فعالیت های سازمان دارالتبلیع اسلامی قم بود.مکارم شیرازی قبل ازانقلاب باچاپ کتاب فیلسوف نماهابرنده جایزه سلطنتی شاه شد.وپس ازانقلاب بانوشتن مقالاتی در مطبوعات ابتدارویکردی باصطلاح روشنغکرانه داشت،امابامساله دارشدن آیت الله شریعتمداری،(درحالی که دست راست وی محسوب می شد)،ازوی تبری جست وازآنزمان تاالان سعی کرده نان رابه نرخ حکومت بخورد.وآزادی رادرظل وسایه واطاعت بی چون وچرای حضرت آقا،نایب امام زمان(ولی فقیه)زندگی و چشم خودرابردیکتاتوری و استبداد دینی ولایت فقیه ببندودرموردحوادث مهمی چون اعدام های سال۶۷، تعطیلی مطبوعات و فسادسیستماتیک حکومتی سکوت کند!مکارم شیرازی آن آزادی که آقاآوردپسندیدوآنراپاس داشت!!
نهم مردادنودوهشت
محمد شوری(نویسنده وروزنامه نگار)

چنین روزی در چند سال پیش
۱۰مرداد۱۳۵۹
جنگ سردی که بازارش بایدگرم بماند!
سیدعلی خامنهای[خطبه نمازجمعه، کتاب درمکتب جمعه،ج۲،ص۲۵۲،دهم مردادپنجاه ونه ]:
من سه پیام می دهم.پیام اول به ملت آمریکاست وکنگره آمریکاست….شما برداشتیدبه مجلس شورای اسلامی نامه نوشتیدودم ازصلح وصفاودوستی دوملت زدیدماازدوستی باملت هابدمان نمی آید، اماحرف شماراباورنمی توانبم بکنیم.مادم خروس راباوربکنبم باقسم را؟شمابه زبان داریدنامه می فزستیدمی گوئیدکه قطع روابط میان دودولت به ضررهردواست، اماغیرآن جرایم وجتایاتی که دراین شش هفت ماه کردید،درهمین حال حاضرعناصر مژدوروعوامل دست نشانده شماازمرز های گوناگون کشور ایران واردکشور جمهوری اسلامی می شوتدبرای خرابکاری.این راچکارش بکنیم؟
پاورقی:
ماهیت ایدئولوژیک انقلاب رویکردضد آمریکایی وضداسرائیلی درذاتش بود،اما می شدهمانراهم درشکل معقول وغیر افراطی(کاسه داغترازآش نشدن)به پیشبرد. متاسفانه کش دادن گروگاتگیری اعضای سفارت آمریکابه۴۴۴روز و سپس آعازجنگی۸ساله با عراق،وایضاتوهمات رهبری جهان اسلام توسط نظام ولایت فقیه، گره رابطه معقول با آمریکاراکه می شدبادست بازشودکورترکردوسر آغازیک جنگ سردفرسایشی(بی حاصل برای ایران وسودآوربرای آمریکاو اسرائیل) که هردوطرف بی میل به ادامه آن نیستند،شد.جنگ سردی که بازارش بایدگزم بماند.برای رژیم ولایت فقیه بهانه وپوششی ست برای تحت الشعاع قراردادن مدیریت ناکارامدخود و دیگرمسائل داخلی وبرای آمریکافروش اسلحه های تولیدشده به کشورهای منطقه.واسرائیل تنهاکشوری ست که ازاین وضعیت سودمی برد!
دهم مردادنودوهشت
محمد شوری)نویسنده وروزنامه نگار)

چنین روزی در چند سال پیش
۱۱مرداد۱۳۶۶
حج حکومتی،حجاج غیرسیاسی!
روزنامه جمهوری اسلامی۱۱مرداد ۱۳۶۶
راهپیمایی برائت ازمشرکین حجاج بیت الله الحرام طی یک توطئه از قبل برنامه ریزی شده بدستورمستقیم آمریکا توسط مزدوران سعودی درحریم امن خانه خدا بخون کشیده شد.وصدهازائربی گناه به شهادت رسیدند.
پاورقی:
طبق آنچه مراجع تقلیدبرای مقلدین خود تجویزکرده اند،کسانی که توان مالی دارندبرآنهاواجب می شودکه بحج مشرف شوند.بنابراین حجاجی که ثبت نام می کننداکثراازاغنیایاطبقه متوسطی هستند که حج رابرای تکمیل مناسک دینی خود بجامی آورندتاوظیفه خودرا قبل ازمرگ اداکرده باشند!عمومااین افرادمسن ومیانسال بوده وفاقدمطالعه کافی پیرامون حج هستندوفقط مواظبند که حتماطواف نساءیادشان نروند!!و اصولااین افرادبه چیزی که فکرنمی کنند سیاست و مسائل روزاست!نظام #ولایت_فقیه که براساس توهمات ایدئولوژیکی خودتصور می کندکه رهبری جهان اسلام و مسلمانان رابرعهده داردوآنهاازاین نظام حمایت عملی خواهندکرد،باابداع برائت از مشرکین،خواست همان راهپیمائی های حکومتی درتهران رادرزمانی که حجاج همه کشورهاهستندترتیب دهدکه دراین سال باکشتارحجاج توسط پلیس سعودی، تنش بین ایران و عربستان که قبل ازآن باکشف موادمنفجره در ساک حجاح تیره شده بود،بالاگرفت تاآنجاکه خمینی گفت:اگرازصدام بگذریم از فهدوآل سعود نمی گذریم.راهپیمائی برائت از مشرکین ازآنزمان تاالان خنثی شده وازآن هارت وپورت هاچیزی نمانده است.نظام ولایت فقیه دراین۴۰سال بدلیل تصورات ذهنی خودازایدئولوژی اسلام وآنهم مذهب تشیع براین خیال بودکه افکارعمومی تمامی ملت های کشورهای اسلامی از نظام ولایت فقیه حمایت خواهندکرد،اما درعمل اینطورنشدوهرسال که ازعمر جمهوری اسلامی گذشت،خطی برتمامی شعارهایش کشیدوبجای آن برای آنکه بگویدوثابت کند نظام ولایت فقیه هنوزهست وازارزش های اسلامی وشرع مقدس واحکام خداواجرای حدودحمایت می کند ازآن همه تصورات وعدالتی که فریادمی کشیداکنون به اینجارسیده تابااجبارپلیس بتواند چهارنفر بی حجاب رانهی ازمنکرکرده تانگذارندبی حجاب رفت وآمد کنند.این درحالی ست که کنترل ازدست آنهاخارج شده وبایک گشت درشهرمی شودفهمید آقایان ول معطلند!الان ازجمهوری اسلامی فقط یک هیبت شترگاوپلنگ می بینیم که همه کاری درآن انجام می شود ودیده می شودواسان است.ولی رسانه اش وبلندگوهای رسمی اش وتربیون های نمازجمعه اش ورهبری اش مثل کبک سردربرف فروبرده وصرفابرای حفظ خودحاضرندبه هرحشیشی هم تشیث کنند!که گفته اند:الغریق یتشبث بالحشیش!
یازده مردادنودوهشت
محمد شوری(نویسنده وروزنامه نگار)

چنین روزی در چند سال پیش
۱۲مرداد۱۳۶۱
ازنجس(سیاسی)بودن تاپاکسازی گسترده
روزنامه کیهان۱۲مرداد۱۳۶۱
موسوی خوئینی:
توی زندان که بعضی ازبچه های مسلمان بودندکه می گفتندمی خواهیم سفره مان رااز آیت الله منتظری وطالقانی جداکنیم.گفتم چرا؟گفتند:همان مساله اینکه کمونیست ها نجس هستندیانه. گفتندبرای اینکه اگرماازکمونیست هاجدا شویم ساواک سوء استفاده می کند.
گفتم که این خیلی جالب است که شما بخاطراینکه سوء استفاده نکنندبا کمونیست هامی خواهیدرفیق شوید،مگر ماچقدرکمونیست توی ایران داریم؟ آنوقت بخاطراینکه ازآنهاجدانشویدازآیت الله منتظری وطالقانی می خواهیدجدا شوید؟ وشمافکرنمی کنیدپشت سراین دونفر همه مردم ایرانند؟شماآنوقت اگراز همه مردم ایران جداشویدسازمان امنیت آنوقت خوشحال نمی شود؟اگراستدلال این است که ماازآقای منتظری وآقای طالقانی جداشویم برای اینکه باکمونیست هارفیق شویم چرابرای اینکه اگراز کمونیست هاجداشویم سازمان امنیت سوء استفاده می کند،امااگرازمردم ایران جداشویم که پشت سراین آقایان هستند اینجاسازمان امنیت استفاده نمی کند؟ گفتم پس ریشه حرف غیرازاین است یک چیزدیگری است وشمانمی خواهید بگوئید.
پاورقی:
۱-اینکه کسی مسلمان نیست،پس نجس(بادربرخی فتواهانجس سیاسی) است،این یک نظربه و فتواو حکم مزخرفی ست که صرفاازذهن بسته و جزمی تراوش می کند،ولی همین موضوع یکی ازریشه های اختلاف( ازدرون زندان)درپس ازپیروزی انقلاب بود،که به نزاعی دائمی تبدیل شد.
۲-سازمان مجاهدین خلق بدلیل سابقه وداشتن ایدئولوژی اسلامی،خودراصاحب انقلاب می دانست.پس ازپیروزی انقلاب بانوسازی تشکیلات،توانست جمع کثیری ازنوجوانان وجوانان رابخودجذب کند.
۳-تجمیع هفت گروه(باصطلاح)چریکی قبل ازانقلاب دربک نام واحد،بنام:سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی(که بخاطربکار بردن لفظ مجاهدین مورداعتراض سازمان مجاهدین خلق قرارگرفت که چراازبرند آنهااستفاده شده؟)وهمینطور تاسیس حزب جمهوری اسلامی(علیرغم آنکه آنها اعتقادی به احزاب درنظامی که پایه اش براساس ولایت فقیه هست،نداشتندوبرای همین دوام نیاورده ومنحل شدند…)فقط برای جلوگیری از نفوذسازمان مجاهدین خلق درجامعه ومقابله باآن تاسیس شدند.
۴-سازمان مجاهدین خلق تازمانی که باصطلاح ازخمینی وراه وی واهداف انقلاب دفاع می کرد،منافق محسوب می شد.آنهابه قصدفریب خمبنی(بیشتراز راه سیداحمدخمینی ونفوذ)می خواستند بخاطرمحبوبیت خودنبض انقلاب را بدست گیرندواین راخمبنی و روحانیون حاکم خوب می دانست.ولی بجای اتخاذشیوه درست جذب ومدیریت آنها،شیوه دفع و چماق راپیش گرفت ودرهمان تله ای افتادندکه سازمان مجاهدین خلق می خواست واین شروع قلع وقمع بود.و همینطورحذف دیگرسازمانهاواشخاص کاریزماومنتقدومخالف نظام وپاکسازی گسترده سیاسی وایجادانحصارمطلق وآهنین درقدرت سیاسی.
۵-اعدام محکومین زندانی(که حکم محکومبت آنهایاروبه اتمام بودویامدت آن معلوم)درسال۶۷(که آیت الله منتظری درهمان سال درکسوت قائم مقامی رهبری آنراافشاویک جنایت نامید)صرفا بدلیل پیش بینی مرگ خمینی بود.زیرا آزادی آنهاورهاشدن آنهادرجامعه برای جبهه انحصار،باهدایت مثلث:سیداحمد خمینی،هاشمی رفسنجانی و خامنه ای-که تاآن زمان توانسته بودندباپیش کشیدن سیدمهدی هاشمی،تکلیف ولایت فقیه بعدی رابرای خودمعلوم کنند-خطرناک بود.
دوازده مردادنودوهشت
محمد شوری(نویسنده وروزنامه نگار(

چنین_روزی درچندسال پیش
۱۴مرداد۱۳۶۴
بازرگان تنهارقیب خامنه ای تائید نشد
روزنامه جمهوری اسلامی۱۴مرداد ۱۳۶۴
امامی کاشانی:
شورای نگهبان تمام نقاط مثبت و منفی آقای بازرگان رارسیدگی وجمع بندی کرده وپس ازبررسی سوابق،ایشان رای نیاوردند.وچنانچه زمانی لازم باشدتمام مذاکرات دراین زمینه برای مردم بازگو خواهدشد.
پاورقی:
بازرگان که زمانی دولت امام زمان معرفی شده بود،درچهارمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تائیدصلاحیت نشد.می توان گفت آن دوره فقط یک کاندیدداشت وآنهم خامنه ای بودکه بدون رقیب مطرح آمدورای هم آورد!اگرتعداد رای بنی صدرراباتعدادرای رجایی و تعدادرای خامنه ای دردوره اول وایضا تعدادرای ایشان دردوره دوم مقایسه کنیم،بادرنظرگرفتن حوادث آن زمان و بهره بری حکومت ازاحساسات برانگیخته شده مردم،وباتوجه به آمارتعدادکسانی که حق رای داشتند،بازهم تعدادرای آنان بارای بنی صدرفاصله زیادی نبودونشان می دهدکه باآن همه تبلیغات و فضا سازی وجوسازی،بازهم کاندیدهای حاکمیت دربدست آوردن رای زیاد(که در انتخابات خیلی به آن تاکید می کنند) شکست خورده اند.چه خوب بودهمانطور که متن #مذاکرات_مجلس ضبط ومکتوب می شود،متن مذاکرات اعضای شورای نگهبان و ادله آنهادراثبات وردیک قانون و تائیدوعدم تائیدصلاحیت افرادنیزمنتشر می شد!
چهاردهم مردادنودوهشت
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار(

چنین روزی در چند سال پیش
۱۵مرداد۱۳۶۴
حزبی که با اجازه آمدبااجازه رفت!
روزنامه جمهوری اسلامی۱۵مرداد۱۳۶۴
هاشمی رفسنجانی:خدمت امام هم رسیدیم،ایشان هم همین تشخیص راداده بودندواجازه اینکاررابمادادند[تاسیس حزب جمهوری اسلامی].وبااینکه آنروزها خیلی گرفتاربودیم،ولی بااین وجودبخشی ازوقت مان راصرف اینکارکردیم.وراضی هم هستیم.وبلافاصله بعدازتشکیل حزب اثراتش رادیدیم.آنچنان توده مردم استقبال کردندکه غیرقابل پیش بینی بود.به محض اینکه دشمنان ماصفوف مردم رادرمقابل مساجددیدندکه برای ثبت نام درحزب جمهوری اسلامی اجتماع کرده بودندوحشت زده شدندوازهمان روزاول شروع کردند به سم پاشی کردن واذیت.جالب آنکه همانهایی شروع کردند به مخالفت باتحزب که خودشان گروه داشتند….وخوشبختانه همه آنهادرمسیر حرکت انقلاب وحزب سقوط کردند.
پاورقی:
هم واقعیت وهم حقیقت این است که در نظام مبتنی بر ولایت فقیه احزاب محلی ازاعراب ندارند.ودرعمل هم دیدیم.آنچه اکنون بنام احزاب هست درشکل خوشبینانه آن فقط می توانندبه ولی فقیه مشاوره بدهند.که درعمل هم ولایت فقیه برای آنهااهمیتی قائل نشده است.این در حالی است که ماهیت احزاب اولادادن برنامه است وثانیاحق انتخاب شدن؛برای بدست آوردن قدرت واجرای برنامه.امادر نظام ولایت فقیه که صدرتاذیل مدیریت با انتصاب ولی فقیه صورت می گیردوکاندیداهای انتخابات بایدازفیلتر شورای نگهبان ونظارت استصوابی بگذرند وجود احزاب جزفریب مردم چیزدیگری نیست. حزب جمهوری اسلامی ازابتدا با اجازه خمینی تاسیس وبعدهاکه خودمحل اختلاف شد،بازهم بااجازه خمینی منحل شد.ودرآن فضای انقلاب(توده ای)توده ای هم عضوگرفت.مردمی که اصلانمی دانستندحزب یعنی چه؟وفکرمی کردندبا عضویت درآنجاازحق ویژه ای برخوردار می شوند!!ودرواقع همینجورهم شد. حزب جمهوری اسلامی صرفابرای مقابله بااحزابی درست شدکه قبل ازانقلاب در ساختارمبارزه سیاسی (وباسلطنت پهلوی)مطرح ودارای اسم ورسم بودند وحاکمیت ازگرایش مردم (خصوصا جوانان)به آنهاواهمه داشت.تاسیس حزب جمهوری اسلامی وآن شکل عضو گیری (که درتضادباماهیت چگونگی تشکیل یک حزب است)برای همین بود.
پانزده مردادنودوهشت
محمدشوری(نویسنده و روزنامه نگار)

چنین روزی در چند سال پیش
۱۶مرداد۱۳۶۴
جوک هایی که حقیقت داشت!
روزنامه جمهوری اسلامی۱۶مرداد ۱۳۶۴
سیدعلی خامنه ای(درتبلیغات تلویزیونی برای دومین دوره ریاست جمهوری خود):
«شایدبرای شماجالب باشدکه بدانید، جلسه روسای سه قوه،که ازروسای سه قوه،بنده،برادرعزیزمان آقای هاشمی رفسنجانی،وبرادرعزیزمان آقای موسوی اردبیلی،وبردارعزیزمان آقای مهندس موسوی نخست وزیروبرادرعزیزمان جناب حاج احمد آقافرزندمحترم وبزرگوارامام که شرکت می کنند،دراین جلسه وماخواهش کردیم که مسائل این جلسه درحضورامام منعکس شود،این جلسه که هفته ای یکبارتشکیل می شودوبرادرانی که در این جلسه شرکت می کنندهمواره خوشحالندکه آن شبی که این جلسه تشکیل می شود،نزدیکتر شودو خوشنودند وازاین جلسه لذت می برندو بهترین جلسات ماست.البته تحلیل های ضدانقلاب واستکبارجهانی….می نشینند راجع به مسئولین بالا،اختلافاتی که بین اینها هست،درگیری های که وجوددارد، همینطورهی می بافندوحرف می زنند. حرفهای آنهادرجلسات روسای سه قوه جزو #جوک های جلسه ماست که فلانی با فلانی باهم مخالفند…».
پاورقی:
همان زمان،(والان صددرصدمعلوم شده است)عام وخاص می دانستندکه اختلاف بین میرحسین موسوی وخامنه ای بالا گرفته است.به همان علتی که بین بنی صدرو رجایی پیش آمد،یعنی چه کسی مسئول ودارای قدرت است وچه کسی تشریفاتی؟(که بعدهاپست نخست وزیری از قانون اساسی حذف ودرعوض قدرت ولی فقیه،”مطلقه”وحتی بیش از قدرت خمینی شد!).آن جوک های روسای سه قوه نه تنهاحقیقت داشت، بلکه آثارآن درسال۸۸وآمدن دوباره میر حسین موسوی آشکارشدوخامنه ای نمی خواست دوباره تاریخ تکرار شودواودر مقام ولایت فقیه ومیرحسین درمقام ریاست جمهوری مقابل هم قرارگیرند.لذا به هرطریق(صندوق سایه)آرای انتخابات به نفع احمدی نژادبالارفت.وازطرفی دیگرخمینی اطلاعات خودراصرفا ازمثلت: سیداحمد(فرزندش)وهاشمی رفسنجانی، وخامنه ای می گرفت.کمتر کسی می توانست براحتی(ودرکمال شجاعت ونه ترس)درمقابل خمینی قرار گیردوحرف هایش رارک وپوست کنده بزند!درحقیقت آگاهی های خمینی از وضع کشوردر مثلث فوق مهندسی و کانالیزه می شد. بطورمثال دریکی ازنامه های آیت الله منتظری به خمینی، ایشان می نویسد:اینقدرکه افرادمی آیندواز سید مهدی هاشمی نزد شما بدگویی می کنند،حداقل یکباربنشینیدباخودوی حرف بزنیدوبشنوید که اوخودش چه می گوید؟(نقل به مضمون).خودسیدمهدی هاشمی بارها اقدام کرده بود تا باخمینی ملاقات کندو سیداحمدمانع آن می شد.وی این موضوع رادریکی ازنامه هایش به آیت الله منتظری به صراحت بیان می کند… .
شانزده مردادنودوهشت
محمد شوری(نویسنده وروزنامه نگار)

چنین روزی در چند سال پیش
۲۱مرداد۱۳۵۸
صدای پای استبدادازتعطیلی مطبوعات شنیده شد
روزنامه بامداد۲۱مردادسال ۱۳۵۸
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی فردا مردم را به راهپیمایی علیه آیندگان دعوت کرد.
پاورقی:
کج رفتن دیوارتاثریارامدعیان امروز معماری کردند.هیچ رسانه ای به هیچ وجه نبایستی تعطیل شود.جرم مطبوعاتی،بایددرحضور هیات منصفه غیرحکومتی معلوم شودوچنانچه رای به محکومیت داده شد،آن حکم تعطیلی نباشد.سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ابتدای انقلاب از۷گروه چریکی،مثل منصورون وموحدین،که فعالیت مسلحانه علیه سلطنت داشتندوبدلیل تغییر ایدئولوژی سازمان مجاهدین خلق درست شده بود.این سازمان وقتی نام مجاهدین رابرروی خودگذاشت،مورداعتراض سازمان مجاهدین خلق قرارگرفت که چرا ازنام وبرند”مجاهدین”استفاده شده است؟اتئلاف این۷گروه براساس ایدئولوژی اسلامی بود.منتهااسلام در پروسه حکومت دچارچالش های شدیدشد. وهمین باعث اختلاف درسازمان مجاهدین انقلاب شدولذاازخمینی درخواست کردندبه عنوان حجت شرعی وانجام ورفع تکلیف نماینده ای ارخودبرای سازمان معرفی کندکه خمینی راستی کاشانی رامعرفی کرد.ولی بدلیل بالاگرفتن اختلاف درفهم وچه قرائتی ازاسلام و شیوه آن دراداره کشور،سبب انحلال شد. همانطورکه حزب جمهوری اسلامی منحل شد.بعدهاجناح چپ سازمان مجاهدین انقلاب(از اصلاح طلبان فعلی)بااضافه کردن نام”ایران”به آخرنام سازمان آن را دوباره احیاکردند.والبته همگی باپذیرش وقبول اصل ولایت فقیه موردالطاف آن قرارگرفته ورسماازسوی قوه قضائیه حکم انحلال خودراگرفتند.
بیست ویک مردادنودوهشت
محمد شوری(نویسنده وروزنامه نگار)

چنین روزی در چند سال پیش
۲۲مرداد۱۳۶۴
توطئه رای سفید
روزنامه جمهوری اسلامی۲۲مرداد ۱۳۶۴
ازسرمقاله(ص اول):«…توطئه دوم که تا حدودی تازگی دارد،شگردجدیدی ست برای ضربه زدن به انتخابات ریاست جمهوری،ودر نهایت به انقلاب ازیک زاویه کاملا موذیانه ودرعین حال بظاهر خیرخواهانه.ماجراازاین قراراست که عده ای بااین پوشش ظاهرا حق بجانب که اصل شرکت درانتخابات لازم است،نه رای دادن به نامزدهای ریاست جمهوری،تلاش می کنند به این وآن القا کنندکه حاضر شدن درپای صندوق رای وانداختن رای سفید به صندوق کافی ست!
واقعیت این است که توطئه رای سفید یک توطئه برای ضربه زدن به اعتبار انقلاب است.برزگانی که مردم را به حضوردرصحنه ودادن رای دراننخابات ریاست جمهوری دعوت کرده اندمنظورشان این نبوده و نیست که مردم رای خود را باطل کنند.آنهامردم رابه حضور درصحنه و«انتخاب»فراخوانده اند.انتخاب باانداختن برگ سفید به صندوق منافات دارد…».
پاورقی:
حقیقت وواقعیت ماجرا:
۱-نویسنده ومنتشرکننده این اعلامیه،اینجانب نویسنده«چنین روی درچندسال پیش»است.
۲-آنزمان نه مطبوعاتی بود (ونه آزاد)ونه اینترنت وشبکه های اجتماعی.
۳-بدلیل اینکه هیچ کاندیدایی برای حضوردرانتخابات نبودوآقایان کاشانی وعسگراولادی صرفامترسک و برای بازار گرمی آمده بودند،خواسته شد که رای سفید داده شود.درواقع پیشینه وسابقه دادن«رای سفید»ازهمان زمان بوجودآمد!
۴-بنده قبل ازانتشاراین اعلامیه،باآقای توسلی(ازاعضای دفتر خمینی)،تلفنی پرسش کردم که آیاشماکه می گوئیدشرکت درانتخابات واجب شرعی ست،آیامن نوعی که هیچ یک از کاندیدهاراقبول ندارم می توانم برای انجام وظیفه درانتخابات شرکت کنم،ولی «رای سفید»بدهم؟ایشان پاسخ دادند: آری.
۵-نحوه انتشاراین اعلامیه هم به این شکل بودکه تعدادمحدودی صرفاو فقط توسط پست برای برخی اشخاص خاص ومسئولین ارسال شد،وبدون آنکه درمیان مردم توزیع شود،توسط خودآقایان بازتاب پیداکردوعلنی شد!وباعث شدآقای توسلی حرف خودرارسماپس بگیردوآنرا درصداوسیما علنی کند!وایضاانتشاراین یادداشت درروزنامه جمهوری اسلامی.
۶-بنده به همین اتهام واتهام های دیگر ازجمله افشای آمدن مخفیانه مک فارلین (مشاورامنیتی ریگان)به ایران برای معامله پنهانی ونه مذاکره!؟ درسال ۱۳۶۵دستگیروزندانی وپس از۱۶ماه انفرادی وغیرانفرادی شبیه انفرادی،در حالی که دراین مدت زیرتیغ بازجویی بودم باحال نزاروبیماری ازناحیه گردن که بشدت متورم شده بودوماه هادردمی کشیدم بدون اطلاع قبلی،در دادگاه ویژه روحانیت که سرجمع کمتراز۱۰دقیقه طول کشید!(دادگاهی به ریاست علی رازینی،علی فلاحیان و محسنی_اژه_ای) محاکمه شدم.پس از تعطیلی روزنامه سلام(که بنده شاغل آنجابودم)بدلیل نوشتن مطلب درمطبوعات علیه امنیت در ۱۷تیر۱۳۷۸زندانی شده وتوسط همین آقای علی رازینی دردادگاه ویژه روحانیت محاکمه شدم.این دادگاه مثل دادگاه سال۶۵سرپایی ودراندک زمان و بدون داشتن وکیل برگزارشد.برای اطلاعات بیشتربه دیگریادادشت هاوویدئو های منتشرشده ازاین جانب مراجعه کنید …روسیاهی اش برای سگوت کنندگان به دستگیری وزندانی شدن من…
بیست دوم مردادنودوهشت
محمد شوری(نویسنده وروزنامه نگار(

چنین روزی در چند سال پیش
۲۳مرداد۱۳۶۴
هیولا های نظام ولایت فقیه!
روزنامه جمهوری اسلامی۲۳مرداد ۱۳۶۴
سیدعلی خامنه ای (درنطق تبلیغاتی و رادیویی برای دومین دوره ریاست جمهوری خود ):
«مامثل کسانی هستیم که واردبُتکده ای شدیم وخواستیم آن بتکده راتبدیل به مسجدکنیم.خب یقینااولین کاری که انجام می گیردشکستن آن بُت هایی ست که اینجاوجوددارد.ماهمه بُت هاراشکستیم. امروزماآن سرمایه داران بزرگ رادراین کشورنداریم.هرکس هم بگویدبی خود می گوید.سرمایه دارانی که ثروت های عظیم وهنگفت راباکمک دستگاه حاکمه می بلعیدندومی بردنداینهارادراین کشور امروزنداریم.ثروت های آنها یادراختیار دولت است یادراختیاربنیادمستضعفان.یادر اختیارکشاورزان وزارعان است.زمین های چندهزارهکتاری اینهاامروزوجودندارد.و مااین بُت هاراشکستیم.البته ممکن است خرده بُت هایی باشنددرگوشه کنار. ممکن است درپاکیزه کردن وپیراستن این فضایی که سالیان درازی بُتکده ای بوده هنوزنشانه هایی ازآن حالت بُت پرستی گذشته وجودداشته باشد.مردم مااینجا راعملا به یک مسجد تبدیل کردندوامروز جامعه مادرواقع به یک مسجدتبدیل شده است.».(!)
پاورقی:
اماواقعیت امروزماروایت دیگری رابیان می کند.وآن هیولاشدن خُرده بُت هایی ست که حکومت ولایت فقیه تربیت کرد ودرمدیریت خُردوکلان کشوربه کار گمارد.وبه تبع آن،«الناس علی دین ملوکهم»!الان همان مُرفهین بی دردی که قراربوددیگرنباشند برگُرده مردم محروم سوارشده وسواری می گیرند! آنهادرهررژیمی که قرارگیرند،طرفدار پروپاقرص آن نظام می شوند.الان طرفداران حکومت ولایت فقیه محرومین نیستند،مرفهین بی دردهستند!الان نظام ولایت فقیه در فسادی سیستماتیک دست وپامی زند.حاصل این ۴۰سال،تزریق فرهنگ ریاکاری،حقه بازی،پاچه خواری و شارلاتانیسم حکومتی ست که درصداو سیمای ولی فقیه به نمایش گذاشته می شود!وضعیت فعلی ایران،فقط وفقط بدلیل عدم چرخش قدرت درسطح مدیریت کلان کشور،ودرراس آن شخص خامنه ای ست که بیش از۳۰سال،فقط متکلم الوحده بوده وحتی حاضرنیست خودرادر معرض پرسش خبرنگاران قراردهد؛و مستقیم وغیرمستقیم مسئولین کشور (حتی گاهی مدیران خُرد)منصوب وی هستند!درمیکده هابسته شد،ولی تادلت بخواهددرتزویرریابازشد!
بیست وسوم مردادنودوهشت
محمد شوری (نویسنده وروزنامه نگار)

چنین روزی در چند سال پیش
۲۴ مرداد ۱۳۵۹
چه کنیم که دست ما بسته است!!
سیدعلی خامنه ای[خطبه نمازجمعه.از کتاب درمکتب جمعه.ج۲.ص۲۶۷ ]:
همانطورکه بارهاگفته ام امروزمااگریک فکراسلامی ویک مساله ایدئولوژیک رااز اسلام مطرح می کنیم فقط برای دانستن واضافه کردن برمعلومات نیست.امروزما یک جامعه داریم.امروزملت مابرسرنوشت خودمسلط است.برآینده خودمسلط است. آنچه ازاسلام می فهمدومی داندبایددر زندگی اوپیاده بشود.امروزدیگردوران طاغوت نیست که مابگوئیم ازاسلام این رافهمیده ایم،اماچه کنیم دست ماببسته است؟نمی توانیم عمل کنیم.نه.امروز اسلام درکشورماودراین نقطه ازدنیایک دولت دارد.یک قدرت ۳۶میلبونی جمعیت دارد.هرچه ازاسلام می فهمدومی داند بایدآنراعمل کند.
پاورقی:
اسلام،اسلام،اسلام!اسلام فلان می کند، اسلام بهمان می کند،اسلام نه تنهاآب و برق رابرای محرومین رایگان کرده،بلکه آنهارابه مقام وکرامت انسانی می برد! اماکدام اسلام؟۴۰سال تجربه ناکارامدی حکومت اسلامی درنظام ولایت فقیه رابر همگان به اثبات رسانده است.ازیک طرف ازاسلام_به معنای اعم_فهم هاو قرائت های متضاد،مختلف ومتناقض هست که یک نمونه آن حکومت داعش و طالبان است.ویک نمونه دیگرآن تجربه ولایت فقیه.وازطرف دیگرنمی شوددر حکومت اسلامی واداره کشور،قرائت های مختلف رادخالت داد.پس آمدنددر جمهوری اسلامی اصل ولایت فقیه رابر اسلام تحمیل وگفتند:تقلیدبرمرجع اعلم واجب است وولی فقیه هم ازهمه اعلم تر!ورئیس حکومت بایدباشد!که بااین کار بساط مرجعیت هم جمع شدودین حکومتی شدوچون فقه برای اداره جامعه حرف تازه نداشت وایضاقدرت تجزیه و نحلبل روزرانداشت،ازتئوری”دفع افسدبه فاسد”در فقه،استفاده کرده وبه توسط آن،وباتوجیه حل مسائل وخروج ازبن بست،حاضر شدندفسادهای کوچک وکم اهمیتی راباصطلاح انجام دهندتاازیک فسادبزرگتر جلوگیری کنند!!دراین۴۰ سال،آن قدرفسادکوچکتربخاطرعدم ورود فسادبزرگتر انجام دادندکه معلوم نشد کدام فساداهم وکدام فساداقل است؟!! اکنون سرتاسر کشوررافسادگرفته است. آقای خامنه ای!حکومت دینی کارامدی خودرادرعمل نشان داده است.حکومت بایددیندارباشدوبراساس عقل زمان،وخرد جمعی،تدبیر مدن کند.وبرای برقراری عدالت گام بردارد.این همان مفهوم حکومت دبنداراست که خداهم آنرامی پسندد.هرچه اکنون هست، مسئولیت آن باشماست وشماباید پاسخگوباشید!
بیست وچهارم مردادنودوهشت
محمد شوری (نویسنده وروزنامه نگار)

چنین روزی درچندسال پیش
۲۵مرداد۱۳۶۶
سیدمهدی هاشمی
روزنامه جمهوری اسلامی۲۵مرداد ۱۳۶۶
دادستان دادسرای ویژه روحانیت برای مهدی هاشمی به عنوان مصداق بارز محارب ومفسدفی الارض تقاضای مجازات کرد…مهدی هاشمی در بازجویی چندین بارقسم های مکرربه اسماءجلاله می خوردکه دیگردروغ نگوید ولی بازاقدام به کتمان واقعیت می کرد.
پاورقی:
پرونده سید مهدی هاشمی یکی ازاسرار مگوهای نظام ولایت فقیه است که شایددرپایان عمراین نظام حقیقت آن آشکار شود.کتاب قضاوت هاوواقعیت هامی تواندکمی به مادرشناخت این پرونده کمک کند.فقط دراینجابدلیل فضای کم بخشی ازنوشته ری شهری(اولین وزیر واجا)که درکتاب خاطرات سیاسی وی (ص۷۱)آمده است رانقل می کنیم:
«حدودیک ماه ازدستگیری مهدی هاشمی می گذشت امااوهنوزحاضربه پاسخگویی وروشن کردن نقاط ابهام نبود.خاموشی اسرارآمیزاوبازجویی وبازجویان رابه تدریج به بن بست می کشیدوبه نظرمی رسیدکه باگذشت هرروزبرتسخیر ناپذیری این قلعه مخوف افزوده می شود.غائله ای که وروددرآن اینگونه مشکل آفرین بود.اگربه کشف حقیقت منجرنمی شد،برای حیثیت وزارت اطلاعات بلکه برای حیثیت امام ونظام زیانباربود…من خودبه راه های مختلف برای غلبه براین بن بست فکر می کردم…به خاطره هایم رجوع کردم؛تا آن زمان بازجویی سه متهم سرشناس را خود انجام داده بودم.این سه تن عبارت بودند ازتیمسار محققی، قطب زاده و شریعتمداری.ازدلم گذشت که این بارنیز خودم متهم رابازجویی کنم. می دانستم که با فردباتجربه وپیچیده ای چون مهدی هاشمی نیازمند پشتیبانی روانی بسیار قوی است…ازخداخواستم تاکلامم را نافذوکارآ سازد.روحی بیمار درگیر اعوجاج خودبود.اگرخدایاری نمی کرد قادربه کمک و راهنمایی اونبودم. فضایی روحانی برآن اتاق حکومت یافت.
گفتم:تو ازخدا نمی ترسی؟!
گفت:چرا.گفتم:می ترسی؟
گفت:بله.
گفتم:خدامی داندکه توچکاره ای وچه کرده ای؛خودت ھم می دانی.چرامسائل رانمی گویی؟
گفت:گفته ام.بعضی ازجزئیات ھست که شایدنگفته باشم.
گفتم:ھمه مسائل را گفته ای؟
گفت:نه.
گفتم:خُب،بگو!
گفت:خیلی خُب،خواھم گفت!
درآن فضاکلماتی ساده میان ماردوبدل شد.امااین کلمات ھر کدام معنایی به ژرفای یک قاموس ومفھومی فراترازحد متعارف یافتند. آری خداوند اثری درھمین واژه ھای ساده نھادکه متھم به اصطلاح بُرید!… به او گفتم که تصورکند که بازجوی اوخداست…واسلام درحال بازجویی از اوست….».
البته کمی بعد،ایشان درھمین کتاب درص ۹۵،به گرفتن اعتراف باشکنجه اذعان کرده ومی نویسد:
او(مھدی ھاشمی)،به جرم اخیر،ازسوی قوه قضائیه به تحمل ھفتادضربه شلاقمحکوم شد.متھم بیش ازاجرای کامل حکم، برای افشای حقیقت اعلام آمادگی کرد.
ری شهری هم چنین درکتاب خاطره ها، جلدچهارم،ص۱۵۹می نویسد:
«تقریبایک ماه ازدستگیری مهدی هاشمی گذشت ولی اوبااتکاباحمایت های آقای منتظری همچنان ازپاسخگویی به پرسش های بازجوطفره می رفت وحاضربه روشن کردن نقاط مبهم نبود.خاموشی اسرارآمیزوی بازجووبازجویان رابتدریج به بن بست کشیده بود.این بن بست اگر شکسته نمی شدوبه کشف حقیقت نمی انجامیدنه تنهابرای حیثیت وزارت اطلاعات زبانباربودبلکه سرمایه گذاری سنگبن امام روی این موضوع راباخطرموامه می کرد یعنی برای حیثیت واجاوخمینی بایستی هرجوری شده اعترافاتی گرفته می شد. وباتوجه به اینکه دادگاه درهمین کیفر خواست اعتراف می کندکه وی باقسم های دروغ کتمان حقیقت کرده است می فهمیم که این اعتراف هاچگونه بدست آمده وازچه درجه اعتبارحقوقی برخورداراست؟
سیدمهدی هاشمی اعدام شد.دزحقیفت همان زمان که دستگیرشده بود،قبل ازآن سناریوی اعدام ایشان نوشته شده بود. این رارازینی حاکم شرع دادگاه در مصاحبه ای اعتراف کرده است.
بیست وپنجم مردادنودوهشت
محمد شوری (نویسنده وروزنامه نگار(

چنین روزی درچندسال پیش
۳۰مرداد۱۳۵۸
تخطئه پیشکش؛انتقادتخطئه شد!
روزنامه بامداد۳۰مرداد۱۳۵۸
بدستوردادستان انقلاب اسلامی تهران ۲۶ روزنامه ومجله توقیف شد.ازسوی دادستانی دادسرای انقلاب اسلامی تهران باانتشاراطلاعیه ای تعداد۲۶نشریه به شرح زیر توقیف شدند:خلق، پیکار، کار،مردم،کارگر،طوفان،بهلول،حاجی بابا، آهنگر،مش حسن، آزاد، وحدت،بختک،امید ایران،تهران مصور، آرمان،جوان، یولداش، آذربایجان،چه بایدکرد،تهران،صدای میلیون آزادی،گزارش روز،وجوشن.
پاورقی:
این اولین مرحله ازتعطیل فله ای مطبوعات درهمان سال نخست انقلاب بود که راه رابرای توقیف مکررمطبوعات دیگروانقباضی کردن وباندی شدن رسانه هابازکرد.رسانه هایی که اکنون درنظام ولایت فقیه منتشرمی شوندهمگی با رانت تاسیس شده وبدلیل عدم راندمان احزاب درنظام مبتنی برولایت فقیه، جناحی،باندی،طیفی وحتی خانوادگی، فامیلی ورفیق بازی منتشرمی شوند.و علیرغم تکثروکمیت درتعداد،بلحاظ کیفیت وراندمان واثرگذاری وپرکردن خلاءونیاز فکری وبالابردن فهم سیاسی باخود سانسوری شدیدوتعدادبالای خطوط قرمز ترسیم شده،منتشروهرگزنمی تواننددر نقدولایت فقیه ورهبری وعملکردمجلس خبرگان رهبری و…مطالبی عمیق و مستندمنتشرسازند.این درحالی ست که خمینی درنامه معروف خودودرپاسخ به خامنه ای،گفته بود:انتقادبلکه تخطئه یک موهبت الهی ست.اماهیچگاه این موهبت الهی دراین ۴۰سال ودرنظام ولایت فقیه نصیب مردم مانشدوهمین دورباطل ازنوع اطلاع رسانی وقرنطینه شدن آگاهی، سبب آشفتگی وآنارشیسم دربدست آوردن اطلاعات سیاسی شده ومزدم را درسردرگمی وعدم تشخیص درست و انتخاب صحیح قرارداده است.نظام ولایت فقیه توانسته بااین شیوه وغش در معامله،که بدست خوداهالی رسانه انجام می شودباب انتقادراتخطئه کند!
سی مردادنودوهشت
محمد شوری (نویسنده وروزنامه نگار(

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com