جنگِ هشت ساله ی ایران و عراق پُر از اِبتکاراتِ احمقانه ی فرماندهانی بود که  تخصٌصِ اصلیِ آنها نوچه گریِ برایِ آخوندها بود و ازسویِ همان آخوندها ، اختیاردارِ  کاملِ استراتژی های و بسیاری از تاکتیک هایِ مرگبارِ جنگی بودند و بنابراین بسیاری از نظامی هایِ کارکُشته ی ارتش  یا سپاهِ  ایران  که در برابرِ این حِماقت ها  ایستادند یا زیربارِ دستورهایِ  مُصیبت بارِ آنها نرفتند، یا همان زمان، توسّطِ  تک تیراندازهایِ اعزامیِ جمهوری اسلامی  به جبهه  کشته شدند یا پس از آن در سقوطِ عمدیِ هواپیما  یا هلی کوپتر شهید شدند که نامِ بسیاری از این شهیدانِ وارسته که قربانیِ  نادانی ها و جنایت هایِ این نظام هستند بر خیابان ها و کوچه ها و میدان هایِ ایران است و با احترامِ تمام به آنها و خانواده هایِ آنها باید گفت که اینان از حقیقی ترین شهیدانِ گُمنامِ ایران هستند و همیشه خواهند بود.

امیر سارم

امروزه نیز آخوندها و رهبران و گردانندگانِ دزد جمهوری اسلامی برایِ حمایت از رژیمِ جنایتکار اسد در سوریه، بعضی از مردمِ ایران را  با عنوانِ  “مدافعین حرم” به  سوریه  می فرستند و وقتی آنها در آنجا در جاهایی کیلومترها دورتر از هرچه حرم  کشته می شوند عکس و نامِ آنها با تبلیغاتِ پُرهزینه پُر نور تر چشمگیر تر از تمامِ  شهیدانِ مرزها و داخلِ ایران مطرح می شود، چون آنها نیاز امروز رهبران و گردانندگانِ فاسد  جمهوری اسلامی برایِ حکومت هستند و نور و سر و صدا و درخششِ تبلیغاتی  بر نام و تصویرِ آنها افزون تر است. این ترفندِ از سویی پاسخ گویِ نیازِ امروزِ نظام است و از سویِ دیگر  در دوره ای که با انقلابِ رسانه ها دسترسیِ مردم به اطّلاعات و اخبار بسیار آسان تر و بیشتر شده، و بیمِ آن می رود! که رازهایِ آن جنگ ایران و عراق فاش شوند، سرانِ جنایتکارِ جممهوری اسلامی  حواسِ بیشترِ مردمِ ایران را  از آن چه  در آن جنگِ بر سرِ مردم ایران  آوردند   پَرت تر می کنند.   وَ در کنارِ اینها با خرابی و فسادِ این نظام، ایران بالاترین  آمارِ کشته هایِ جادهّ ای در دنیا را داردکه میانگینِ آن از مجموعِ کشته های جنگِ فلسطین و  لبنان و اسرائیل بیشتر است که هم به دلیلِ خرابیِ جادّه ها است و هم به این سبب که بسیاری از راننده هایِ ایرانی به خاطرِ گرفتاری ها و مشکلاتِ زندگی  تمرکزِ کافی برایِ یک رانندگی درست را ندارند. همچنین ابزارهایِ کار در آتشنشانی ها و معدن ها و درهمان اندک کارخانه های مونتاژ و کارگاه ها یِ ایران  آنچنان  فرسوده و       نا ایمن هستند که برخی از ساده ترین کارها  به قیمتِ جانِ گروه گروه از مردمِ ایران  تمام  می شود.  وَ اینگونه است  که فساد و دزدی هایِ میلیاردی سرانِ جمهوری اسلامی پولِ ایران را  با  جان های مردمِ ایران  به تاراج برده است و هنوز هم  می برد. https://t.me/amirsarempoems       امیر سارم  –   کانالِ  تلگرا م:

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)