در سلسله مراتبِ  نمایش ها و ظاهرسازی هایِ دزدها، هر چه اندازه ی دزدیِ آنها بزرگتر باشد آنها  باید  نمایشِ  چشمگیرتر و مُفصّل تری  ترتیب دهند  تا  دزدیِ آنها پیروزمندانه انجام شود. به این ترتیب  دزدی که  لاستیکِ یک ماشین را هدف گرفته است  فقط  وانمودِ او  به اینکه او دزد نیست، برایِ نمایِ دزدی اش کافی است و دزدی که می خواهد با تاسیسِ یک بانک  مثلن  در ایران  از حسابِ  هزاران نفر از مردم  دزدی کند ، ساختمان ها و  کارمندان و ظاهری پُر ارزش از خودش را نمایش می دهد تا  دِکورِ دزدی  هرچه  چشم نوازتر شود.

وَ  رهبران و آخوندها و مسئولینِ جمهوری اسلامی ایران  نیز  برای دزدی و غارتِ همه چیزِ ایران با ریایِ تمام  ظاهری ارزشمند به خود گرفته اند  تا توانسته اند ارزش هایِ  دروغین  بافته اند و هرآنچه  از  ارزش هایِ تاریخی، ایرانی، فرهنگی، انسانیِ واقعی که  توانسته اند  بی ارزش کرده اند.  تا  در این  شُعبده بازی هایِ بی ارزش سازی ها  و  تراشیدنِ ارزش هایِ دروغین  بتوانند با طمینان از  لو نرفتن  حکومت  کنند و  با  دزدیِ هرچه تمام ترِ هر آنچه از ایران و مردم ایران است به ترتیبِ مقامِشان از صدر تا  ذیل  شاهانه  عِیش و نوش  کنند.

که  این  پایانِ  ماجرا  نیست و امروزه روز  در  ۱۳۹۸خورشیدی که در روزگارِ هدیه ی روشنی بخش انقلابِ رسانه هایِ زمان  به  بشر،  به  سر می بریم  هر روز و هر ساعت در اینترنت و ماهواره و جای جایِ  خبرها و تصویرهایِ گوناگون، با آشکارگیِ دروغ هایِ  بیشتری از آخوندها و رهبرانِ نظام، چهره ی واقعیِ دزدهایِ بی ارزشِ  حاکم  بر ایران ، آشکارتر  می شود و ارزش هایِ ساختگیِ دستگاهِ  بی ارزشِ مُردنیِ جمهوری اسلامی   کمرنگ تر و کمرنگ تر و  ارزش هایِ ماندگارِ ایرانی و انسانی  با وجودِ  اینهمه سختیِ زندگی در ایران  که همه دستپُختِ آخوندها و رهبران و مسئولینِ این نظام است ، پُر رنگ تر و پُر رنگ تر می شود، ازش هایی که با همه ی سرکوب ها و نیرنگ هایِ جمهوری اسلامی  چون حقیقی  بوده اند  تا  امروز زنده  مانده اند و نمایشگر پایداریِ حقیقت در برابرِ دروغ هستند.     وَ   به این ترتیب  در ادامه  زمان  بی هیاهو  امّا  با  قدرتِ تمام ، نیرومندانه و رویاگون،  روشناییِ  حقیقت و ارزش هایِ حقیقی را افزون و افزون تر می کند و رهبران و گردانندگانِ دیکتاتوریِ جمهوری اسلامی  دیگر با پنهان کردنِ وجودِ فاسد و خرابشان نمی توانند همزمان با دزدی و فساد، ارزش هایِ مردمِ ایران را به بازی بگیرند و در هاله ای از اِبهام  هر ارزشی  را وارونه  کنند.

 – 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)