رهبران و آخوندها و گردانندگانِ  دیکتاتوریِ جمهوری اسلامی در چهل سالِ گذشته  تا توانسته اند  در هرجا  جنگ و نا امنی  به راه انداخته اند تا حکومتِ آنها باقی بماند و آنها بتوانند همه چیزِ ایران را تاراج کنند.

رهبرانِ جمهوری اسلامی موجب شدند  جنگِ  ایران و عراق سال ها طولانی تر شود  که  بتوانند به بهانه ی جنگ ، اختناق و سرکوب را در ایران  ادامه  دهند  و  این تصمیمِ  جنایت بار،  مُنجر به کشته شدن و جان باختنِ هزاران نفر از مردمِ ایران و اِسارت ها و نقصِ عُضوها و آنهمه ویرانی  شد. آخوندها و رهبران و مسئولینِ فاسدِ جمهوری اسلامی برایِ دوامِ دزدی هایشان در فلسطین، در لبنان، در سوریه، در یمن  و در هرجایی از خاورمیانه و دنیا که  توانسته اند  جنگ و آشوب  به راه انداخته اند و به ویژه ، صُلح و آرامش را  از مردمِ ایران  رُبوده اند  تا  در این هیاهو هایِ جنگی و نا امنی  بتوانند آسوده  به دزدی  بپردازند.

رهبران و مسئولینِ دیکتاتوری جمهوری اسلامی با فساد ها و گوناگونِشان و با دزدی هایشان خرابی ای  در اقتصاد و بازارِ ایران پدید آورده اند که حتّا اقتصادِ سوریه ی که در حالِ جنگ و نوچه ی سیاسی این نظام است چنین  تورّمی  ندارد. آنها  بلایی به سرِ ایرانیان آورده اند که اکنون در ۱۳۹۸ خورشیدی مردمِ ایران  از غمگین ترین مردمِ دنیا هستند یعنی  حتّا غمگین تر از مردمِ  سوریه یا یمن یا هر جایِ دیگری که  درگیر جنگ است، و رهبران و گردانندگانِ این نظام فلاکتی در ایران به راه انداخته اند که مردمِ ایران، بدونِ شلّیکِ موشکی  یا خُمپاره ای یا  انفجارِ بمبی، عصبی ترین مردم در میانِ مردمِ همه ی کشورهایِ دنیا  هستند  یعنی هیچ مردمی  حتّا  مردمِ کشورهایی مانندِ سوریه، فلسطین، اسرائیل و یمن یا هر کشورِ در حالِ جنگ یا  جنگ زده ای در دنیا به اندازه ی مردمِ ایران عصبی نیستند، با آمارِ بسیار بالایی از دعواهایِ خیابانی و درگیری های اجتماعی و به ویژه بالاترین آمار خودخوری های عصبیِ جانفرسا  در همه ی دنیا.

وَ امروزه روز  آخوندها و رهبران و گردانندگانِ جمهوری اسلامی برای پابرجاییِ دزدی و فساد و زندگیِ انگلیِ خودشان ، آماده اند هر شرطی  را از قدرت هایِ جهانی  بپذیرند، امّا از ترسِ فاش شدنِ اسرارِ دزدی ها و جنایت هایشان که همه چیزشان را بر باد خواهد داد، به هیچ وجه حاضر نیستند چنین مُذاکراتی  پیشِ چشم و گوشِ مردمِ ایران باشد و بار دیگر جنگ را  به رسواییِ  دروغ ها و دزدی ها و  فسادهایِشان  ترجیح  می دهند.  

  https://t.me/amirsarempoems      

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)