اگرخامنه ای فوت کند...اگرخاتمی رهبرشود!

ممی جون غصه چرا، ملخک جستم و جستم

بنمای رخ و بگشای لب، برده تکرار تو هستم

ملای شیاد و آخوند جلاد، آخ جون انتخاباد

تو فقط مومو کن مملک، من خودم گاو پرستم

 

خبر آمد عاقد دربار، تمدن ها وصلت می دهد

اخته سالار، دین و مردم یکجا وحدت می دهد

از کرامات شیخ وقیح همین بس

امید و نسل ها زیر ضربت می دهد

 

بازفصل شعبده و مکاراعظم مشغول کار

عرق جبین وعرق ملی و شیخ فداکار

در دیزی باز گشته و سید حاجی

با خون گشنگان می کند افطار

 

در این صحنه پیکار من چرا بیکار نشستم

از قول دکارت من فکر می کنم پس هستم

  حال که ممی بر بی شرمی خود می کند اصرار

رای که میدم حتما ولی این بار با فینگر شستم

 

آرش فضیلت

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)