پایداری تان ستودنی ست، چه در دفاع از بدیهی ترین حقوق کارگران و فرودستان، چه در این نزدیک دویست روز بازداشتتان و چه در این اعتصاب غذایتان.

برای تمامی چیزی که طبقه کارگر میخواهد بشود، برای تمامی جهان نوینی که باید باشد، به خاطر هرچیز کوچک و بزرگی که گامی باشد در جهت ارتقای منش کارگری، شما گامی ها و اسماعیل و سپیده چیزهای زیادی  به ما آموزاندید. در این زمانه عسرت و کدر، شما بازداشت شدگان هفت تپه به همراه کارگران هفت تپه جَستی زدید و برقی شدید و نوری فشاندید.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)