خبرنگار : شعارهای من ، انسانهای معمولی ، دادگاههای عادلانه ، حقوق برابر ، ترقی و آینده ، همانوطور که در وین ، لندن ، پاریس و نیویورک معمول است ، قوانینی که با آب طلا باید نوشته شود ، همان چیزی که به نام آن دموکراسی است . بگو ببینم در لیبی تحت چه عنوانی در سفارت بودی ، مشاور امور حقوقی
ادامه

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)