بر مزار آن زنده یاد در: تهران، بهشت زهرا، قطعه ۳۲۴، ردیف ۹۷، شماره ۶۶
زمان: ۴ مرداد ۱۳۹۸، ساعت ۱۸

***********************

چهارم مرداد چهلمین روز جانباختن زندانی سیاسی علی رضا شیر محمد علی است.

در این روز در بهشت زهرای تهران قطعه ۳۲۴ بار دیگر در کنار مادر علی رضا وخانواده اش گرد هم می اییم تا بگویم بیادتان هستیم ای پیشروان راه آزدی، برابری و عدالت!

شماره حساب کمک به مادر داغدار علی رضا شیر محمدعلی

۶٠٣٧٩٩٧٩٠٠۴٣١٨۵٠ به نام فاطمه کدخدای سراب

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)