این مجموعه ابزار مثال‌هایی ارائه می‌کند از انواع فعالیت‌های پایش شامل پایش بودجه، ترویج بودجه و پی‌گیری مخارج عمومی؛ پایش روند قانونگذاری؛ گزارش سایه؛ پایش اجرای وعده‌های دولت؛ و پایش مسائل مرتبط با ستاد انتخاباتی. همچنین این مجموعه شامل بررسی موردی برنامه‌های پایش در نقاط مختلف جهان است.

 ۱. مقدمه ۶.۵۷ MB
PDF icon ۲. پایش بودجه، ترویج بودجه و پی‌گیری هزینه‌های عمومی ۱.۸ MB
PDF icon ۳. ابزارهایی برای پایش بودجه، پیگیری هزینه‌ها و تهیه بودجه مشارکتی ۵.۲۸ MB
PDF icon ۴. پایش روند قانونگذاری ۱.۷۹ MB
PDF icon ۵. ابزارهایی برای پپیگیری روند قانونگذاری ۱۷.۵۱ MB
PDF icon ۶. گزارش سایه ۵.۳۱ MB
PDF icon ۷. ابزارهایی برای تهیه گزارش سایه ۳۴.۴۵ MB
PDF icon ۸. پایش عمل به وعده‌ها توسط دولت ۱.۷۸ MB
PDF icon ابزارهایی برای پایش عمل به وعده‌ها توسط دولت ۱۳.۴۹ MB
PDF icon ۱۰ پایش مسائل مرتبط با ستاد انتخاباتی ۳.۵۵ MB
PDF icon ۱۱. ابزارهایی برای پایش مسائل مرتبط با ستاد انتخاباتی ۱۵.۲ MB
PDF icon ۱۲. مرور کلی و منابع بیشتر ۳.۵۵ MB

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)