شورای بازنشستگان ایران

شرایط زندگی ما بازنشستگان لحظه به لحظه و در ابعاد گوناگون اسفبار تر میشود. حقوق، درمان، مسکن، بیکاری، افسردگی فرزندان و هر آن چه که به زیست انسانیمان مربوط است برای مسئولین پشیزی ارزش توجه ندارد. در این سالها تنها پاسخی که دریافت کرده‌ایم به جز تهدید و دروغ چه بوده است؟ به جز دور زدن بازنشستگان و گپ وگفت با نمایندگان خود ساخته و مدیران کانونهای بازنشستگی که صرفا بله قربان گو هستند چه واکنشی از مسئولین رنگارنگ دیده‌ایم؟
هیچکدام و مطلقا هیچکدام از کسانی که در دولت و حکومت نقش دارند اراده‌ای برای حل مشکلات ما نداشته و نخواهند داشت و تا مادامی که عزم بیشتر ما را در مطالبه گریمان نبیننددر بر همین پاشنه خواهد چرخید.
۲۵ تیر ماه روز ” تامین اجتماعی” نامگذاری شده، روزی که نه تنها ” اجتماع بازنشستگان” به معنای عام آن هیچ بویی از ” تامین” نبرده بلکه منابع عظیم آن یعنی صندوقهای بازنشستگی، در بحرانی ترین برهه‌ی تاریخی خود قرار دارند و آینده تیره تری را برای تامین حقوق و درمان بازنشستگان نوید میدهند.

از “تامین اجتماعی” برای بازنشستگان جز نامی و عنوانی دیگر چه مانده است؟؟
درکنار این محرومیت‌ها، آمار اختلاسهای هزاران میلیاردی است که رکورد دار تاریخ شده و در کنار تحریمها، اقتصاد ویران و شخم خورده‌ای را روی دست ما بازنشستگان و حقوق بگیران گذاشته است.

در این راستا و نشان دادن اراده مان برای پیگیری حق حیات و زیستمان بار دیگر به اعتراضی همبسته و متحد نیاز مندیم.

ما بازنشستگان تا بازپس گرفتن اموال و کنترل بر صندوقهای بازنشستگی، دستیابی به درمان رایگان (حذف بیمه‌های بی خاصیت و پر هزینه)، حقوق متناسب با زندگی استاندارد توام با رفاه و آسایش و برداشتن اهرم فشار از روی فعالین، کوتاه نخواهیم امد.
برای آنکه نشان دهیم که دروغها و وعده‌های فریبکارانه را نمی‌پذیریم، بار دیگر درکنارهم خواهیم ایستاد و مطالبات به حق خود را تمام قد فریاد خواهیم زد.

۲۵ تیرماه ۱۰ صبح
تهران. آزادی. مقابل وزارت کار و امور اجتماعی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)