از آنجا که  هدفِ بُنیادینِ   دیکتاتوریِ جمهوری اسلامی  با  آخوندها  و  رهبران  و گردانندگانِ آن، دزدی است و آنها  اینگونه می پندارند که ایران و منابع و نفت و مردمِ ایران را  با  زرنگیِ  به چنگ آورده و فتح  کرده اند، پس فکر می کنند هرچیزی که در ایران است، مالِ آنها  و بنابر این بُنیادی ترین هراسِ آنها، وحشت از هرگونه دانستنِ مردمِ زنده ی  ایران است که  هر اندازه  از پول و نفت و دانستن و جان و زندگی و احترام  که  ممکن بوده  در چهل سال  نظامِ جمهوری اسلامی از آنها  دزدیده شده است،  که  یک  دزد  از همیشه از دانستن و فهمیدنِ  صاحب مال  در  ترس  و  واهمه  است.

امیر سارم

این وحشتِ سرانِ جمهوری اسلامی  و  نوکرانِشان  از  دانستنِ مردم، از سویی  به سانسورِ همه جانبه ی  تلویزیون، روزنامه، نشریه، اینترنت، کتاب و  هر ابزارِ دسترسی  به آگاهی  و  دانایی شده است، امّا سویِ وحشتناک تر  این ترسِ آخوندها و گردانندگانِ دزدِ جمهوری اسلامی  از  دانسته هایِ  مردمِ ایران، نظامِ آموزشی ایران را در مدرسه ها و دانشگاه ها ، ویران  کرده است  و به اینجا رسیده  که هر ساز و کار فنّی و هر سازمانی  در ایران آنچنان به خرابی  در افتاده است که  بسیاری از سازه هایِ شهری و روستایی و نظامی و هر برنامه ای در اداره ی ایران فقط در جهتِ  تامین  منافعِ دزدانِ حاکم بر ایران است و به هر چیزی که می نگرید خراب و فاسد است، که تنها  برنامه ی واقعیِ آخوندها و رهبران و گردانندگانِ  جمهوری اسلامی  فقط  دزدی  هرچه در ایران و  هرچه از مردمِ ایران  است  و این هدفِ  آنها  همه چیز را در ایران  در خرابی و شُرُفِ نابودی قرار داده است وَ آنچنانکه  امروزه در شرایطی که سببِ تحریم هایی که  همه  از ناتوانی هایِ نظامِ جمهوری اسلامی  سختی هایِ بسیار افزون تر از گذشته ب سرِ زندگیِ مردمِ ایران آورده است، آخوندها و رهبرانِ جمهوری اسلامی، حتّا اگر فقط  سی درصد  از  دزدی هایِشان  می کاستند، تحریم ها  اینهمه  زندگیِ مردمِ ایران را به سختی  نمی انداخت، امّا دزدانِ حاکم بر ایران، نه  می توانند به هدفی دیگر از دزدی  فکر کنند  و نه  حاضرند  حتّا از بخشی   از دزدی هایِشان  بگذرند.                                                                              در آینده ای  نزدیک  می توان  مشاهده کرد  که  آیا  وحشتِ آخوندها و رهبرانِ دیکتاتوریِ جمهوری اسلامی از  دانستنِ  مردم  به  نادانیِ ملّی و نابودیِ  ایران  می انجامد یا زمان و اراده ی زمان  با  چیزی شبیه معجزه   دانایی  از  برنامه ی این دزدان را  به  ایران  و  مردمِ  ایران و آینده ی ایران  هدیه می کند، تا چه خواهند و چه کنند با این دانستن ؟!

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)