فضا سیاسی است زیرا چگونگیِ بازنمایی فضا پیامدهایی برای چگونگی استفاده از آن دارد: پیامدهایی در خصوص این‌که به چه منظورهایی، از سوی چه کسی، چه زمانی و چرا استفاده می‌شود. و این، پیامدهایی برای کنترل و سلطه‌ی یک گروه بر گروهی دیگر از طریق محدودکردنِ تماس یا برهم‌کنش‌ها، از طریق تفکیک یا جداسازی دارد.

پرکتیس‌های فضایی و زمانی هرگز در امور اجتماعی خنثا نیستند. آن‌ها همیشه نوعی محتوای طبقاتی یا محتوای اجتماعیِ دیگری را ابراز می‌کنند و معمولاً کانون مبارزه‌ی شدید اجتماعی هستند…

زمان و فضا هر دو با سازماندهیِ پرکتیس‌های اجتماعی‌ِ ضروری برای تولید کالا تعریف می‌شوند.

 

https://pecritique.com/2014/09/27/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%B1%DB%8C-%D9%84%D9%88%D9%81%D9%88%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%86/

https://pecritique.com/2014/09/27/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%B1%DB%8C-%D9%84%D9%88%D9%81%D9%88%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%86/

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)