فضا سياسی است زیرا چگونگیِ بازنمایی فضا پیامدهایی برای چگونگی استفاده از آن دارد: پیامدهایی در خصوص این‌که به چه منظورهايی، از سوی چه كسی، چه زمانی و چرا استفاده می‌شود. و اين، پيامدهايی برای كنترل و سلطه‌ی يك گروه بر گروهی ديگر از طريق محدودكردنِ تماس يا برهم‌كنش‌ها، از طريق تفكيك يا جداسازی دارد.

پركتيس‌های فضايی و زمانی هرگز در امور اجتماعی خنثا نيستند. آن‌ها هميشه نوعی محتوای طبقاتی يا محتوای اجتماعیِ ديگری را ابراز می‌كنند و معمولاً كانون مبارزه‌ی شديد اجتماعی هستند…

زمان و فضا هر دو با سازماندهیِ پركتيس‌های اجتماعی‌ِ ضروری برای تولید کالا تعريف می‌شوند.

 

https://pecritique.com/2014/09/27/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%B1%DB%8C-%D9%84%D9%88%D9%81%D9%88%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%86/

https://pecritique.com/2014/09/27/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%B1%DB%8C-%D9%84%D9%88%D9%81%D9%88%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%86/

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)