می‌خواهید فعالیت مدنی گروهتان مؤثرتر و تأثیرگذارتر شود؟ یا می‌خواهید سازمان مردم‌نهادتان را گسترش دهید؟ در این صورت این مجموعه راه‌کارها به دردتان می‌خورد:

راه‌کارهایی برای تشکیل گروه‌های مدنی محلی و سازمان‌های مردم نهاد

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)