اوباما پس از مرگ تاچر گفت: آمریکا یک رفیق واقعی را از دست داد. خیلی از سیاستمداران پیشین جملاتی را در تایید مارگارت تاچر بیان می کنند. بد نیست به سیاست های او در سرکوب اتحادیه های کارگری و حمایت از نظام‌های دیکتاتوری نگاهی بکنیم تا او را بهتر بشناسیم.  متن پیش رو ترجمه ای است از این مقاله:

Bursting the Thatcher Bubble

تاچر کسی نبود که توافق ایجاد کند وی بیشتر تفرقه افکن بود او به اتحادیه های کارگری ضربه زد و با خصوصی سازی و قطع بودجه های دولتی نظام رفاهی انگلیس را تا جایی که میتوانست از بین برد.  همچنین تا جایی که در توانش بود نظام بازار آزاد را تشویق کرد که به فاجعه مقررات زدایی را در آینده رقم بزند.تاچر  در سالهای زمامداری خود به رونالد ریگان پیوست تا از از نظامهای ناقض حقوق بشر و شکنجه گر در سراسر جهان حمایت کنند به شرط آنکه با اتحاد جماهیر شوروری مخالف باشند.

او نلسون ماندلا را تروریست خطاب میکردو همچنین به اعتلاف جهانی علیه نظام نژاد پرست آفریقایی جنوبی هم نپیوست ضمن اینکه دیکتاتور شیلی آگوستو پینوشه را نیز حمایت می کرد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)