« دروغ »
 
برای نخستین بار
دروغ درجزیره ی عربی 
زاده شد
وبرای دومین بار
درعراق پا گرفت و
برای سومین بار
درکردستان
راه رفتن را آموخت و
برای چهارمین بار
درترکیه 
مدرسه را شناخت
وبرای پنجمین بار
در سوریه 
به دانشگاه رفت و
برای آخرین بار نیز…
در ایران 
با تحصیلات عالی رتبه 
فارغ التحصیل شد

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)