لوحِ دنیا- پنج آموزۀ مُثبَت (۱)

نوشتۀ مایکل کِرتوتی ‌(Michael Curtotti) (۲)

۱۹ اکتبر ۲۰۱۷
ترجمۀ مهرداد جعفری

همان طوری که قبلاً اشاره شد حضرت بَهاءُالله در «لوحِ دنیا» چهار صفتِ پلید را مَردود شمرده اند:

«مُعرِضین و مُنکِرین به چهار کلمه مُتَمسِّک: اوّل کلمۀ فَضَرْبُ الرِّقابِ [زدنِ گردن ها] و ثانی حَرقِ کُتُب [سوزاندنِ کُتُب] و ثالث اِجتناب از مِلَلِ اُخْریٰ [حُکمِ نجس دانستن مِلَلِ دیگر] و رابع فَنایِ اَحزاب [نابودی احزاب و دیگر گروه ها]. حالْ از فضل و اِقتدارِ کَلِمۀ اِلهی [کلامِ حضرت بَهاءُالله در دیانتِ جدیدِ بَهائی] این چهار سَدِّ عظیم از میان برداشته شد و این چهار اَمرِ مُبین [آشکار] از لوحْ [نوشتۀ آسمانی و آثار بهائی] مَحوْ گشت و صفاتِ سَبُعی [حیوانی و درندگی] را به صفاتِ روحانی تبدیل نمود.» ۳

چنین صفاتی دیگر در رفتار و کردار انسانی نمی تواند مَحَلّ و مکانی داشته باشد و در عین حال حضرت بَهاءُالله به همان میزان پنچ صفت دیگر را در همان لوح از خَصائصِ لازمه به عنوان راهنمایِ حیاتِ حقیقی محسوب می فرمایند.

اوّل سعی در گسترش صلح است.

«باید وُزرایِ بیتِ عَدلْ صُلحِ اَکبَر را اِجرا نمایند… این فِقره لازم و واجب، چه که مُحاربه و مُجادله اُسِّ زحمت و مَشَقّت است.» ۴

دوّم که مُکرّراً حضرت بَهاءُالله بدان اشاره فرمودند انتخاب زبانی بینُ المللی است. ۵
http://www.noghtenazar.org/node/1519

سوّم اهمّیّت در تصمیم و رفتار در آنچه که «سببِ اُلفَت و مَحَبَّت و اِتّحاد است» می باشد. ۶

چهارم به کار گرفتن منابع و امکاناتی است که بتوان بوسیلۀ آن تعلیم و تربیتِ اطفال را عملی نمود. ۷

پنجم توجّه به اهمیّت و گسترش اَمرِ زراعت و کشاورزی می باشد ۸ زیرا حرفه ای است که بدون آن حیاتِ بشری امکان پذیر نیست و همچنین می تواند قوا و مهارت های نهفتۀ انسانی را ظاهر نماید.

نکتۀ جالب توجّه در مورد این صفاتِ عالیه که باید گفت این است که تصویرِ کاملی است در مقابله با همان صفاتِ پلیدی که در بالا ذکر گردید.

پاورقی ها:
توجّه: برای «محفوظ بودن حقّ چاپ» به اصل مقاله به انگلیسی مراجعه فرمائید.
(۱). این مقالۀ شمارۀ ۱۹۰ نویسنده می باشد.
(۲).مایکل کِرتوتی به مناسبت جشن دویستمین سالگرد تولّد مبارک حضرت بهاءالله که در ۲۱\۲۲ اکتبر ۲۰۱۷ برگزار می گردد تعهّد شخصی نموده که تا آن روز ۲۰۰ مقاله در مَواضیع مختلفۀ دیانت بهائی بنویسد. برای اصل این مقاله ها به: http://beyondforeignness.org/ مراجعه فرمائید.
(۳). مجموعه اَلواح نازله بعد از کتابِ اَقدَس، لوحِ دنیا، صفحۀ ۵۲.
(۴). ایضاً، صفحۀ ۵۰.
(۵). (۶). (۷). (۸). ایضاً.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)