سرمایه بمثابه رابطه اجتماعی مسلط در جهان کنونی آنچنان مشقات ، تبعیضات و بیحقوقی هائی را بر زندگی انسانها حاکم کرده که “انسان آزاد” درمتن سخت ترین شرایط  زندگی، برای بقایش تنها حق فروش نیروی کارش را دارد. حقی که   در بستر گسترش ” بیکاری” براحتی قابل تحقق هم  نیست.
  در اوج پیشرفتهای شگفت انگیز دنیای تکنولوژی و انقلاب جهانی ارتباطات و تولید انبوه ثروت عمومی، سهم ۹۹ درصدی ها، فقر و بیکاری و مشقات زندگی و سهم  یک درصدی ها ،  همه نعمات جامعه است. 
 

این رابطه نابرابر با نتایج بشدت بیرحمانه اش در دل تسلط سیاست بازار آزاد ، کشمکش طبقاتی را در آشکارترین و عریان ترین شکلش به صحنه اصلی جدال  جنبش های اعتراضی ازجوامع اروپائی تا آمریکائی وآسیائی و آفریقائی، تبدیل کرده است.
 
 در همین راستا ، اول ماه می به روز همبستگی و اعتراض عمومی  علیه همه ‌مناسبات تبعیض آمیز تبدیل شده است.
تسلط اقتصادی –اجتماعی چنین نظامی، همه هستی بشر را نه تنها با ایجاد شرایط فقر وفلاکت عمومی و تنگناهای شدید معیشتی ، تحت تاثیر قرار داده ، بلکه با هدر دادن منابع زیست بشر و تخریب امکانات محیط زندگی همه موجودات، منبع اصلی حیات این کره زمین را بشکلی بی سابقه آسیب پذیر کرده است.
 امروز دفاع و مراقبت از تعرض سرمایه به کره زمین بیش از هر زمان دیگر به بخشی از مبارزات کارگران و مزدبگیران و بازنشستگان و…  برای رهائی گره خورده است.
بر بستر این شرایط عمومی جهان ، اما در ایران با گستردگی اعتصابات و اعتراضات کارگران و معلمان و بازنشستگان و زنان و فعالان محیط زیست ، برای تغییر شرایط موجود، جامعه در یک رویاروئی قطبی برای تعیین تکلیف قرار  گرفته است .
 
در برابر این شرایط غیر قابل تحمل معیشت و بی حقوقی و از دل مبارزات  اجتماعی ، تنها یک بدیل راهگشا خواهد بود.” اداره امور جامعه به دست شوراها”.
 
بازگشت اختیار به انسانهایی که آفریننده ثروتهای جامعه اند ، شرایط به کارگیری امکانات و ظرفیت ها را برای یک زندگی مرفه و بر اساس نیازهای مدرن با حفظ و مراقبت ازمنابع زیستی، فراهم می آورد. 
 
جنبش بازنشستگان ایران با پیشینه مبارزات بی وقفه در سالهای اخیر، برای بهبود شرایط زندگی و ارتقاء سطح معیشت،  همواره تلاش های متحدانه ای را آغاز و گسترش داده است.
شورای بازنشستگان ایران بعنوان بخش کوچکی از این جنبش سراسری ، رئوس مطالبات فوری و مشترک خود با  کارگران، معلمان ،  زنان ، دانشجویان و بازنشستگان را مورد حمایت قرار میدهد.
 
 
شورای بازنشستگان ایران
۸اردیبهشت ۹۸

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)