. اگرانقلاب فرانسه اندیشمندان و مدافعینی چون دانشمندان عصر روشنگری را داشت ، اگر انقلاب فرانسه بوجود آوردن دولت های آزاد و دمکرات را به جهان نوید میداد ، انقلاب اسلامی با ” رساله خمینی ” که در آن صحبت بر سر ” استبراء ومطهر کردن روده ” و یا سنگسار و اجرای حدود الهی و لذت بردن از طفل شیر خواره میرود ، می خواست ملل دیگر را به خود جلب کند ؟
ادامه

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)