شیعریکی عمران سلاحی
وه رگیر:خالیدبایه زیدی(دلیر) 


«هه ست»
که ش وهه وا
وه ها
ساردوسره
که هه ست به سه رماناکه م
وه برینم
هینده گه رمه
که به ئازار…
له به رامبه رت دائه نیشم
وه ده سته کانم
گه رم ئه که مه وه و
ژیله مو ئه ریژمه سه ربرینه کانم
…………………………………………..
…………………………………………..

«حس»
هوا
چنان سرداست
که سرماراحس نمی کنم
وزخم
چنان گرم
که دردرا
کنارت می نشینم
دستم راگرم می کنم
وخاکسترمی ریزم
برزخمم
………………………………………….
………………………………………….

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)