جامعۀ جهانی بهائی در پی اتّهامات بی‌اساس دادستان حوثی علیه یکی از اعضای جامعۀ بهائی که نسبت به حکم اعدامش فرجام خواسته به شدّت نگران امنیّت همۀ بهائیان یمن است.

درخواست فرجام‌خواهی آقای حامد بن حیدره که از سال ۲۰۱۳ تا کنون در بازداشت بهسر برده، در ۳۰ آوریل ۲۰۱۹ در شهر صنعا که تحت کنترل حوثی‌ها قرار دارد مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

آقای حیدره در پی یک سری محاکمات نمایشی در سال ۲۰۱۸ به اعدام محکوم شد. دادگاه همچنین حکم مصادرۀ اموال بهائیان و انحلال مؤسسات بهائی را صادر کرد. صدها بهائی در مناطق تحت کنترل حوثی‌ها به علت باورهایشان مورد اذیّت و آزار قرار دارند.

حامد بن حیدره

علی‌رغم درخواستهای جامعۀ بینالمللی برای پایاندادن به آزار بهائیان و آزادی زندانیان بهائی، دادستان اتّهامات ساختگی و نامربوط متعددی را به آقای حیدره، جامعۀ بهائی یمن، و خود آئین بهائی نسبت داده است.

در کیفرخواست دادستان ادّعا شده که آئین بهائی، که یک دین مستقلّ جهانی است، در اثر افکار شیطانی پدیدار آمده و آقای حیدره قصد داشته یک «سرزمین ملی برای آئین بهائی» در جزیرۀ سقطرای یمن بسازد، و حتّی وکیل آقای حیدره که بهائی نیست تهدید شده است.

به گفتۀ  خانم بانی دوگال، نمایندۀ ارشد جامعۀ جهانی بهائی در سازمان ملل متّحد، «دادستان در اظهارات خود نکات شایان بررسی در فرجام‌خواهی آقای حیدره را نادیده گرفته و در مقابل، اتّهاماتی واهی و بسیار کلّی، که نه بر قانون استوار است و نه بر حقائق، وارد آورده است.»

«در مقابل، دادستان مستقیماً به خود آئین بهائی حمله کرده و اتّهاماتی غیرمعقول روا داشته که به روشنی از تعصّب مذهبی نسبت به جامعۀ بهائی سرچشمه می‌گیرد. مخصوصاً تهدید نسبت به وکیل آقای حیدره موجب نگرانی است.»

«این روش عیناً همان روشی است که مراجع دولتی در ایران آن را بهکار برده‌اند و جامعۀ بهائی ایران را تحت آزار قرار داده، آنهائی را که از بهائیان دفاع می‌کنند تهدید کرده، رهبری و تشکیلات جامعه را منحل نموده و بر پایۀ اتّهامات ساختگی حکم اعدام صادر کرده‌اند.»

خانم دوگال اضافه کرد: «به تعهّد قاضی به عدالت و نیز حاکمیّت قانون در این قضیّه اعتماد داریم و مطمئنّیم که اتّهامات واهی دادستان را باور نخواهد کرد. در عین حال، این اتّهامات ما را بیشتر نگران امنیّت آقای حیدره و همۀ جامعۀ بهائی می‌کند.»

در سال ۲۰۱۸، از طرف یک دادگاه در صنعا که تحت کنترل حوثی‌ها قرار دارد، ۲۴ بهائی بهدروغ متّهم به ارتداد و جاسوسی شدند. پنج نفر از این ۲۴ نفر در حال حاضر در زندان بهسر می‌برند. پروندۀ آنها تحت نظارت همان قاضیای است که آقای حیدره را به اعدام محکوم کرده است.

بهائیان یمن مدّتهاست که سعی داشته‌اند به بهبود زندگی در کشور خود و هموطنانشان خدمت کنند. بهائی‌های یمنی برای حلّ اختلافات و ایجاد صلح در میان قبائل آن کشور فعالیت نمودهاند، برنامه‌هائی را برای توانمند ساختن جوانان، برای این که بهتر بتوانند به جوامع خود خدمت کنند، اجرا کرده‌اند و پروژه‌هائی را برای آسایش همۀ مردم یمن به جریان انداخته‌اند که از جملۀ آنها توزیع بسته‌های غذا در طول جنگ است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com