مست تو ام ، مست توام ، مست تو
دلشده و سر ده وپابست ِ تو
ــ ای دل ِ آواره کجا می روی؟
تیغ نهادند به سر هست ِ تو ! ــ
جام ِ لبالب ندهی، بشکنم
جام و صراحی، همه از شست تو
بوسه بده، بوسه بده بوسه ای
از لب و چشم و دهن و دست تو
گر ندهی، خود دل من می کشد
ناز ِ لب ِ گلشکر آبست ِ تو
گلبن ِ جانم گل و ریحان گرفت
از نفس ِ غالیه پیوست ِ تو
بینش ِ دل بین همه از نور شد
تعبیه در خندۀ سرمست تو

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)