لینک ویدئو

نظریه “رواداری به دیگری” روی سکه دیگر چالشگری علیه باورهای خود محورانه و مسلطی است که مسلم و طبیعی فرض می شود. تنها در پرتو نظریه انتقادی است که می توان فاصله گذاری بین “ما” و “آن دیگری” را از میان برد و به جای به حاشیه راندن سیاست جذب و مشارکت برابر را پیشه کرد. نقد دگربودگی و “آن دیگری” ساختن از کسانی که شبیه ما نیستند از جمله در برخورد به تفاوت های قومی، ملی، دینی، جنسیتی، گرایش جنسی، نسلی و توان خواهی موضوعیت می یابد.

مهرداد درویش پور، جامعه شناس و استاد دانشگاه از منظر نظریه میان برشی پیامدهای نابرابر سازی “دگر سازی” را در زمینه های قومی و جنسیتی و نسلی به تفصیل مورد بررسی قرار داده و در این سخنرانی در انجمن حق زن که پیش از این صورت گرفته به نقد دگرسازی از گرایش جنسی که یکی از مهمترین تابوهای جنسی در میا ایرانیان است پرداخته است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)