کل ثروت و سامان این مؤسسات سرمایه دارانه اسلامی، مربوط به توده های مردم کارگر و زحمتکش ایران است.

هزینه‌های نجومیی که رژیم صرف حفظ حاکمیت نکبت بارش می کند، از دم و دستگاه سرکوب امنیتی و نظامی تا دزدیهای کلان مسئولان و وابستگان به حاکمیت اسلامی مال توده های مردم ایران می‌باشد که توسط رژیم دزدیده و غصب شده است. توده های مردم ایران نباید چشم به راه صرف هزینه ای از جانب رژیم برای تأمین و مقابله بلایای طبیعی و یک زندگی شایسته شأن انسان تحت حاکمیت اسلامی باشند. بلایای طبیعی کاخ آنان را تهدید نمی کند.

مردم ایران راهی جز تلاش برای خلاصی از دست این رژیم ندارند. ما راهی جز مبارزه متشکل و همبسته برای سرنگونی جمهوری اسلامی پیش رو نداریم. 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)