بازی تام وجری سپاه ایران و حزب جمهوریخواه آمریکا
جنگی نخواهد شد.وهیچ حکومتی سودآورتر ازحکومت ولایت فقیه در ایران برای آمریکا(واسرائیل)نیست!
در روز پاسدار،(وقطع رابطه سیاسی آمریکا وایران)دولت حزب جمهوریخواه آمریکا(به ریاست ترامپ)رسماسپاه پاسداران را یک گروه تروریستی نامید!
خامنه ای این اقدام را گربه رقصانی آمریکا علیه سپاه خواند.
پرسش این است:
آیااین تصمیم آمریکا به نفع حکومت ولایت فقیه در ایران است؟یا اینکه جمهوری اسلامی را ساقط خواهدکرد؟
به نگاه من،به نفع هردو(آمریکا وایران)است!ونظام ولایت فقیه هم ساقط نخواهدشد.
در بازی تام وجری آمریکا وایران هر دو می توانند کالای خود را بفروشند!
سرمایه داری آمریکا در وضعیت جنگ سرد است که می تواند بیشترین کالا و تجهیزات نظامی خود را به بازار منطقه تزریق کند و اقتصاد خودرا سروسامان دهد. و حاکمیت ولایت فقیه نیز در بحران است که می تواند توجیهی برای رهبر سازی پس از خامنه ای را بدست آورد و آنرا بر مردم تحمیل کند.
دوام حکومت بر مبنای ولایت فقیه است وسپاه بازوی آن است.
حقیقت این است که اقدام اخیرآمریکا و تحریم چهل ساله آن،به ماندگاری نظام جمهوری اسلامی و حفظ نظام(به هر قیمتی)کمک کرده و می کند.هرچندواقعیت حاکی ازدشمنی سرسختانه آمریکا وایران خبرمی دهد!اما چه دوستی و همکاری بهتر از یک بازی تام وجری دلچسب!!(گربه رقصانی آمریکا وموش دوانی ایران).
بایک مقایسه وحساب سرانگشتی درتولیدوفروش تجهیزات نظامی آمریکا (واسرائیل)درقبل وبعدازتاسیس جمهوری اسلامی،به این نتیجه می رسیم که پس ازانقلاب۵۷آمریکا بیشترین فروش اسلحه راداشته وعلاوه براین قبل از انقلاب منطقه خلیج فارس،خاورمیانه و کشورهای اسلامی و اسرائیل ازیک آرامش وامنیت برخورداربودندوباصطلاح آنزمان،ایران ژاندارم و مرکز جزیره ثبات بود!ولی پس ازانقلاب با تسخیرسفارت آمریکا درتهران وآغازتحریم وبدنبالش هشت سال جنگ عراق باایران،منطقه و خاورمیانه_به تکرار_جنگ های دیگری راتجربه کرد.که تاالان ادامه دارد.
هیچ نظام سیاسی به اندازه حکومت ولایت فقیه برای سرمایه داری آمریکا،غرب واسرائیل سودآورترنیست.آمریکا دیگربدنبال جزیره ثبات نیست!
نظام میلیتاریستی آمریکا(بخصوص حزب جمهوریخواه)بایدبرای تولیدات نظامی خود کثرت فروش داشته باشد،وبرای افزایش تقاضادر مسابقه تسلیحاتی،جزیره ثبات نمی خواهد!
همانطور هم،حکومت ملایان در ایران، از بالارفتن شعور سیاسی و درجه آگاهی مردم وحشت دارند.دوام آنها در جهل مردم،ضعیف و بی بنیه شدن آنان است. همواره مردم را به مرگ گرفته اند تا به تب راضی باشند.واتفاقا مردم در چنین اوضاع و احوال جهانی(!)راضی شده اند.
اگرآنزمان رژیم پهلوی حامی اسرائیل بود،واعراب دشمن سرسخت اسرائیل،اما پس ازانقلاب،اعراب بر دشمنی باایران متحد وبردوستی ورابطه بااسرائیل رغبت نشان دادند.واسرائیل دراین چهل سال،بیشترین تعددی وستم رانسبت به حقوق مردم فلسطین انجام داد!
رژیم پهلوی باخریدهای بی شمارتجهیزات نظامی ازآمریکا به ژاندارم منطقه معروف شد.ولی باده ثروت بادآورده نفت او را به بلند پروازی وگُنده گویی کشاند.
به همراه آغازانقلاب،شاه قصدبرخوردشدیددرقلع وقمع مردم را نداشت و لذا مرحله به مرحله عقب نشست.ولی حکومت فعلی ایران در مقابله با اعتراضات،شدت بیشتروماهرانه تری بخرج داده و علاوه براین خوب توانسته مردم رافریب دهد.واین اقدام اخیرآمریکا،به روند فریب و به بحران سازی داخلی و سوار شدن سپاه بر مردم و سواری گرفتن کمک خواهدکرد!
پس ازخروج شاه،و ورود ژنرال هایزربه ایران،آمریکا ازکودتای ارتش وکشتار جلوگیری کرد و درعوض باملاقات با برخی سران انقلاب(ازجمله بهشتی)به سقوط شاه و نظام سلطنتی تن داد.
هرچند خمینی با معرفی مهندس بازرگان به عنوان رئیس دولت انقلاب به آمریکایی هاچراغ سبز نشان دادکه دولت انقلابی ازافرادمعقول(و نه تندرو) تشکیل شده است،ولی بدلیل روحیه چپ گرایانه انقلاب که متاثراززمانه خودش بود،انقلابی های تندرو را واداشت به محافظه کاری و سیاست گام به گام دولت موقت اعتراض کنند وازآنطرف روحانیونی چون بهشتی،خامنه ای و هاشمی رفسنجانی برای قبضه قدرت بطور کامل(و بواسطه نفوذشان بر روی خمینی)براقدام دانشجویان مسلمان پیرو خط امام درتصرف سفارت مهرتائید زدند که ۴۴۴روز طول کشید.واین آغازماجرای تحریم است.
سپاه پاسداران برای حفظ انقلاب ازمیان انقلابیون و برای مقابله با کودتای احتمالی ارتش و حوادث مشابه،تاسیس شدکه با آغاز جنگ،(که مسئولیت اداره وادامه آن با آنهاو روحانیت حاکم و شخص هاشمی رفسنجانی بود)تمام قد واردشد،ولی با پایان جنگ به همراه وزارت اطلاعات به معاملات سودآوراقتصادی روی آورد وتبدیل به یک غول شد وقول های انقلاب به مردم را فراموش کرد.
جرقّه صدور انقلاب با تصرف سفارت آمریکا،با اولین گردهمایی ازنیروهای آزادیبخش درتهران توسط دانشجویان خط امام زده شد.و سپس درسپاه_به عنوان نهاد انقلابی-پا گرفت و با تاسیس واحدنهضت های آزادیبخش به ریاست سیدمهدی هاشمی (که ازهمان ابتداایشان موردسوء ظن خمینی وحاکمیت بود)باشروع جنگ،شکل رسمی به خودگرفت.ولی بدلیل اینکه با شخص سیدمهدی هاشمی ودیدگاه وی مخالف بودند، درچارت تشکیلاتی که مجلس برای سپاه تصویب کرد، واحد نهضت هامنحل و از پایان سال۶۱ این سپاه پاسداران است که تا الان است به عنوان نهاد رسمی و حکومتی رسما مساله باصطلاح صدور انقلاب وعملیات برون مرزی (به کمک وزارت اطلاعات)را برعهده دارد.
بنابراین ما درتمام این سالها رد پای سپاه پاسداران در تمامی حوادث منطقه(واز جمله حادثه حمل موادمنفجره به عربستان که با هدایت واطلاع هاشمی رفسنجانی صورت گرفت )رامی بینیم.
بین سپاه پاسداران و حزب جمهوری خواه آمریکا وجوه فکری مشابهی هست وآن میلیتاریسم است!
با واقعه ۱۳آبان۵۸ وتصرف سفارت به عنوان لانه جاسوسی،اولین توافق باحزب جمهوریخواه درکله پاکردن رقیب(حزب دموکرات) بوجودآمد.آزادی گروگان ها و اعضای سفارت،موکول به پس از انتخابات ریاست جمهوری درآمریکا شد.جیمی کارترشکست خورد وحزب جمهوری خواه به ریاست ریگان (فردی نزدیک به خصوصیات ترامپ کنونی)۸سال رئیس جمهوری آمریکا شد.
مهم ترین رویدادبین سپاه و حزب جمهوریخواه،معامله پنهان با آمریکا در ماجرای مک فارلین(باهدایت واشراف هاشمی رفسنجانی)بود.
این معامله،در زمانی داشت دنبال می شد که خمینی در فروردین ۱۳۶۵تا یک قدمی مرگ رفته بود؛ولی بلحاظ امنیتی آنزمان صدایش را درنیاوردند. حاکمان اصلی حکومت در ایران(مثلث هاشمی رفسنجانی،علی خامنه ای و سیداحمد خمینی)برای پس از مرگ خمینی به بهانه خرید اسلحه برای جنگ، مخفیانه با آمریکا(مک فارلین مشاور امنیتی ریگان)وارد گفت وگو وقرار ومدارپنهانی شده بودند.وازجمله قربانی کردن «سیدمهدی هاشمی»به عنوان رهبر تروریست ها و فعالیت های گروه های تروریستی در خارج از کشور،(که منجر به اعدام وی شد).اما با افشای (ورود مخفیانه)مک فارلین(قبل از۱۳آبان ۶۵)توسط جریان و نیروهای سیدمهدی هاشمی،موضوع علنی شد. واین افشاگری،ضربه سنگینی به آمریکا و نیروهای حاکم در ایران وارد کرد.وازآنجاکه درایران رسانه ها آزادنبودندو نیستند، این واقعه به سودحکومت ولایت فقیه و عاملان آن جمع و جور شد! ولی درآمریکا بدلیل آزادی رسانه،«ایران گیت»بوجود آمد،ومنجر به رسوایی برای حزب جمهوریخواه شد.
رئیس جمهوری ترامپ(ازحزب جمهوریخواه،پس از توافق برجام توسط حزب دمکرات)آنهم دریک انتخابات تامل برانگیز(؟)خروج آمریکا از برجام را رقم زد،وتخاصمات لفظی(بین ایران وآمریکا)شدت پیداکرد؛ولی با این وجود،آمریکا(و حزب جمهوریخواه)،بدنبال سرنگون کردن نظام ایران نیست!هرچندبا کُنش های خوددرمورد ایران،واکنش،شور وشعف و شادی رادر کاروان باصطلاح اپوزیسیون جنگ طلب و طرفدارتحریم انداخته است)!!)
واین احتمال همچنان هست که سپاه(و لابی نفوذ در سپاه)باپیش بینی نزدیک بودن مرگ خامنه ای باحزب جمهوریخواه (برای تداوم ترامپ)درنهان از در دوستی و مذاکراتی داشته باشند ولی در آشکار،در برهمان پاشنه دشمنی بچرخد!
سپاه پاسداران به هر طریق درصدداست قدرت واشراف بر حکومت را برای پس از خامنه ای حفظ ورهبری آینده را در تیول خود داشته باشد.
حیات و دوام حکومت ولایت فقیه (به کمک سپاه)دربحران دائمی ست.اقدام اخیر آمریکادرتروذیستی خواندن سپاه پاسداران،راه رسیدن سپاه را در این هدف تسهیل و به آن سرعت می دهد.
ماهیت ساختاری حزب جمهوری خواه آمریکا میلیتاریستی ست وماهیت سپاه نیز این چنین است.
حزب جمهوری خواه تمامت خواه وبدنبال داشتن ثروت بیشترازثروت ملی در آمریکاست و سپاه پاسداران نیزچنین شیوه ای رادنبال کرده و
می کند.
آثار اقدام اخیر آمریکا بیشتر ازآنکه به ضرر حاکمیت ولایت فقیه باشد به زیان مردم است.نباید از مردمی که فشل شده اند انتظار انقلاب (ازدریچه عقل ودانش سیاسی داشت)به تجربه ثابت شده که زندگی فشل شده و جان مردم برای حکومت ولایت فقیه پشیزی ارزش ندارد.
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)
بیست فروردین نود وهشت

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com