کشورهای عربی و نفتی واقع در منطقه ای به گستردگی شبه جزیره عربی تا شمال آفریقا ، در دهه آینده با ناارامی های سیاسی – اجتماعی روبرو خواهند بود و با توجه به نمونه عراق ، لیبی وسوریه ، پی آمد این نا ارامی ها می تواند هرج و مرج و در گیری های داخلی در این کشورها باشد که تعاقب آن ممکنست به قدرتگیری نیروهای بنیادگرای مذهبی منجر شود ،
ادامه

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)