آقای شوری در ارتباط با پیشنهاد جدید آقای تاج زاده بمنظور تلفیق مسئولیت های رهبری و ریاست جمهوری در یک نفر و انتخاب این شخص با رای مستقیم مردم برای حداکثر دو نوبت، یادداشتی نوشته و در آن اشاره کرده اند که این پیشنهاد را ایشان در کتابی با عنوان “خروج ازبن بست،وبحران،و سرعت دراصلاحات” در سال ۱۳۸۱ ارائه کرده اند، ” ولی باتبانی واشاره ی نهادهای امنیتی وساخت وپاخت بااصلاح طلبان مدعی!توزیع نشد وفروشندگان کتاب از فروش آن خودداری کردند.” و ادامه داده اند که این کتاب ونوشته درزمانی چاپ ومنتشر شدکه امیداصلاح نظام می رفت. امابابیش ازگذشت یک دهه،و دراین مدت، سرکوب،ونقض حقوق بشر،و محدودیت و حبس آزادی،نظام مبتتی براصل ولایت فقیه نشان داده که اصلاح ناپذیراست؛و ازآنجاکه جمهوری اسلامی بدون اصل ولایت فقیه یعنی بدن بدون سر، ازابن رو اصلاح طلبانی چون مصطفی تاج زاده با زندان رفتن کذایی شان،درآب ونمک خوابانده شده اندتاسربزنگاه وباهزارمن سریش سرنظام(اصل ولایت فقیه)رابرتن آن(جمهوریت)بچسبانند؛وحفظش کنند؛که حفظ نظام،حفظ اصلاح طلبان حکومتی هم هست!! “

متن یادداشت، گویای این امر است، که آقای شوری معتقد است، پیشنهاد کنونی آقای تاج زاده را ایشان، حداقل ۱۵ سال قبل ارائه کرده اند، اما با کارشکنی بخشی از حکومت از اشاعه آن در میان مردم جلوگیری کرده اند. خواندن این یادداشت مرا به یاد فیلم آیزنشتاین فیلمساز برجسته شوروی در ارتباط با انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ انداخت که در بعضی از صحنه های فیلم، نشان می داد مردم محروم پس از اشغال کاخ کرملین، نسبت به غارت اموال آن اقدام می کنند، استالین او را احضار کرد و گفت که کارگران دزد نیستند که اموال کاخ را غارت کنند، این صحنه ها را از فیلم حذف کن . آیزنشتاین گفت، رفیق استالین، فیلم عین حقیقت است و من نمی توانم واقعیت را پنهان کنم. بدین ترتیب فیلم موصوف تا استالین زنده بود نمایش داده نشد و پس از مرگ او به سینماهای شوروی راه پیدا کرد.

لذا من تصور می کنم، با توجه به این امر که هدف شما از ارائه پیشنهاد، اصلاح مسیر حرکت جامعه به سمت سلامت بوده، رسیدن دیرهنگام اصلاح طلبان به نتیجه شما، نشانگر حقانیت پیشنهاد ۱۵ سال پیش شماست، هرچند تاخیر در درک موضوع موجب خسارت برای مردم و کشور شده است و بعلاوه لازمست نکات تکمیلی به پیشنهاد ذکر شده اضافه شود از جمله، بجای ادغام ریاست جمهوری در رهبری (ولایت فقیه) ، رهبری حذف و مطابق رویه سایر کشورها، دولت توسط رئیس جمهور و هیات دولت در کنار دو قوه قضائی و مقننه کشور را اداره کنند و همچنین، تامین هزینه دو ارتش در یک کشور ، از عهده هر کشوری خارج است و بایستی ارتش و سپاه در یکدیگر ادغام شوند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)