سیاست غلطی که بیش از یک میلیون کشته، چند میلیون زخمی و صد ها میلیارد دلار خسارت مادی برجای گذاشت. آیا بهتر نیست به عوض سیاست جنگ طلبانه از سیاست های گفتگو و دوستی و صلح با مردم دنیا دفاع کنیم؟

سیاست غلطی که بیش از یک میلیون کشته، چند میلیون زخمی و صد ها میلیارد دلار خسارت مادی برجای گذاشت. آیا بهتر نیست به عوض سیاست جنگ طلبانه از سیاست های گفتگو و دوستی و صلح با مردم دنیا دفاع کنیم؟

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)