هدایت نامه‌های زیادی ننوشته است، و در مقایسه با نویسندگان وشاعرانی مانند جمال زاده وآل احمد ونیما بسیار کم نامه ننوشته است، اگرچه همین مقدار نامه‌ای هم که نوشته است، حتی هنگامی که راجع به روزمره ترین موضوعات می‌نویسد، بینش وجوشش طبع وحساسیت فوق العاده او را نشان می‌دهد.

در تابستان ۱۳۲۹ در زمانی که «ازهرکاری زده وخسته وبیزاراست» به مصطفی فرزانه می‌نویسد: «ازکاغذ واین جورچیزها… عقم می‌نشیند.» چند ماه بعد، وقتی که به زحمت پایش به پاریس رسیده است، با لحن آدمی دل خسته به انجوی شیرازی می‌نویسد: «این که به هیچ کس کاغذ ننوشته‌ام علتش واضح است، اولا هیچ حوصله برای این تفریح ندارم، بس که خاموش نشستم سخن از یادم رفت واز پخش احساسات و اصطلاحات خسته شده‌ام.»

هدایت پیش ترین نامه‌هایش را به دوست نزدیکش حسن نورایی نوشته است. این نامه‌ها در فاصله سال‌های ۱۳۲۴ تا ۱۳۲۹ نوشته شده‌اند یعنی در ایامی که شهید نورایی در فرانسه اقامت داشته است وتعداد آن‌ها بالغ بر هشتاد ودو نامه است. از این تعداد شانزده نامه دراین کتاب چاپ شده است. پس از چاپ نخست کتاب حاضر مجموعه نامه‌های هدایت به نورایی، زیرعنوان «هشتاد و دونامه» از سوی ناصر پاکدامن در پاریس، انتشار یافت، و کسانی که در جستجوی روایت کاملی از این نامه‌ها هستند مطلوب خود را درآنجا خواهندیافت.

تفاوت این چاپ باچاپ نخست کتاب، نشراوجا ۱۳۷۴، دربیش ازبیست وپنج نامه ایی است که به آن افزوده شده است.

همچنین افتادگی وحذف هایی، که در چاپ‌های پیشین واغلب به حکم ضرورت نشر در متن نامه‌ها راه یافته بود اصلاح و تکمیل شده اندوبرخی سهوها و غلط‌های مطبعی نیز، به ویژه در پخش توضیحات، پا نویس‌ها‌ی کتاب، تصحیح و ویرایش شده‌اند.

برگرفته از متن یاداشت نوشته شده بر کتاب

عنوان کتاب: نامه های هدایت
گردآورنده: محمد بهارلو
انتشارات: گوته و حافظ
محل انتشار: آلمان
تعداد صفحات ۲۸۲
قیمت کتاب ۱۶.۹۰
شابک:۹۷۸۳۹۴۰۷۶۲۵۷۳

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)